Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 17 Lipca 2019  |  imieniny: Anety, Bogdana

Menu strony

Banery

Opis strony

Dyrektor Szkoły - mgr Małgorzata Janiszek

Treść strony

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w poniedziałek 3.09.2018 roku

o godzinie 9.30.

Nasza Szkoła

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

odbędzie się dnia 04.09.2017r. (poniedziałek)

o godzinie 9.30.

Stypendium szkolne

Wyprawka szkolna

Szkoła Podstawowa we Wręczy czynna jest

do 14.07.2017 r. w godz. 8.00 – 13.00.

Przerwa urlopowa od 17.07.2017 r. do 14.08.2017 r.

W tym okresie w sprawach pilnych proszę  kontakt telefoniczny Nr tel.: 533-226-977

lub e – mailowy, adres e – mail: spwrecza@wp.pl.

Od 16.08.2017 r. do 31.08.2017 r. szkoła czynna od 8.00 -13.00.

Sekretariat szkoły czynny we wtorki od godz. 9.00 do 13.00.

Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mszczonów odbędzie się w dniach:
-  od 6 do 20 kwietnia 2017 do godz. 14.00 – postępowanie rekrutacyjne
- od 5 do 9 czerwca 2017 do godz. 14.00 – postępowanie uzupełniające
Wnioski do pobrania na stronie od 6 kwietnia.
 

KLASA SPECJALNA

W Szkole Podstawowej we Wręczy od września 2015 roku funkcjonuje klasa specjalna dla uczniów ze spektrum Autyzmu i zespołem Aspergera. Uczniowie realizują podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Szkoła realizuje zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego Poradnii Psychologiczno - Pedagogicznej. W roku szkolnym 2016/2017 została utworzona kolejna klasa specjalna, w której uczy się czterech uczniów.

Organizacja pracy na zajęciach jest dostosowana do możliwości psychofizycznych uczniów. Podczas pracy na lekcjach wykorzystywane są techniki behawioralne. Nauczyciel wspierany jest przez pomoc nauczyciela, która jest zapewniona tylko dla tej klasy. Edukacja plastyczna, muzyczna i zajęcia wychowania fizycznego realizowane są wspólnie z równoległą klasą pierwszą, gdzie uczniowie maja możliwość nauki ze zdrowymi rówiesnikami. Przerwy między lekcjami uczniowie naszej klasy spędzają z postałymi dziećmi w szkole.

Wyposażenie klasy specjalnej jest dostosowane do uczniów, tablica multimedialna wraz z rzutnikiem uzepełniają codzienną pracę na lekcji. Kącik relaksacyjny jest dostosowany do ich potrzeb, gdzie mogą się wyciszyć lub odpocząć.

Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mają zapewniona specjalistyczną kadrę: oligofrenopedagogów, logopedę, terapeutę integracji sensorycznej oraz psychologa. Szkoła jest wyposażona w sprzęt specjalistyczny, nowe pomoce dydaktyczne, salę do terapii integracji sensorycznej. W najbliższej przyszłości planowana jest dogoterapia i zajęcia na basenie dla wszystkich uczniów szkoły.

Teren wokół szkoły, nowoczesny plac zabaw i obszerne boisko uzupełniają baradzo dobre warunki dla wszystkich dzieci uczęszczających do naszej placówki.

Realizacja celów wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej:

- edukacja polonistyczna; uczeń korzysta z informacji- analizuje i interpretuje teksty sztuki - tworzy wypowiedzi – wypowiada się w małych formach teatralnych – język nowożytny; uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu – czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania – zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów przepisuje wyrazy i zdania – potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych – współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki;

edukacja muzyczna; uczeń w zakresie odbioru muzyki zna i stosuje rodzaje aktywności muzycznej – rozróżnia podstawowe elementy muzyki – świadome i aktywnie słucha muzyki - w zakresie tworzenia muzyki: wie, że muzykę można zapisać, tworzy proste ilustracje dźwiękowe, improwizuje głosem i na instrumentach, wykonuje proste utwory;

edukacja plastyczna w zakresie percepcji sztuki określa przynależność kulturową - w zakresie ekspresji przez sztukę ilustruje sceny i sytuacje inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką – podejmuje działalność twórczą - realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych – w zakresie recepcji sztuk i rozróżnia: architekturę, sztuki plastyczne, oraz inne dyscypliny sztuki i przekazy medialne – rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury;

edukacja społeczna; uczeń odróżnia , co jest dobre, a co złe – odróżnia dobro od zła – zna podstawowe relacje między dorosłymi – współpracuje z innymi w zabawie – jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości – zna prawa ucznia i jego obowiązki – zna najbliższą okolicę – wie, jakiej jest narodowości – wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka – wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy – zna zagrożenia ze strony ludzi;

- edukacja przyrodnicza; obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze – opisuje życie w wybranych ekosystemach – nazywa typowe elementy krajobrazów Polski - nazywa oraz wyróżnia zwierzęta i rośliny typowe dla krajobrazów Polski – wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku – podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku – zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin – nazywa podstawowe części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi – zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się – dba o zdrowie i bezpieczeństwa swoje i innych;

edukacja matematyczna, uczeń klasyfikuje obiekty i tworzy proste serie liczy od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000 – zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000, rozumie dziesiątkowy system pozycyjny – ustala równoliczność porównywanych zestawów – dodaje i odejmuje w zakresie 100 – mnoży i dzieli liczby w zakresie tabliczki mnożenia – rozwiązuje łatwe równania jednodziałowe z niewiadomą w postaci okienka – rozwiązuje proste zadania tekstowe – wykonuje łatwe obliczenia pieniężne – mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości, wysokości przedmiotów oraz odległości – wykonuje łatwe obliczenia pieniężne – waży przedmioty – odmierza płyny różnymi miarkami;

odczytuje temperaturę – odczytuje i zapisuje cyfry w systemie rzymskim do XII - podaje i zapisuje daty – rozpoznaje koła, kwadraty, trójkąty – wyprowadza kierunki od siebie i innych osób – dostrzega symetrię

zajęcia komputerowe, uczeń posługuje się komputerem w podstawowy sposób – wyszukuje informację i korzysta z nich – tworzy teksty i rysunki – zna zagrożenia wynikające z korzystania komputera, Internetu i multimediów;

zajęcia techniczne, uczeń zna środowisko techniczne, - realizuje drogę powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu – dba o bezpieczeństwo własne i innych;

wychowanie fizyczne, uczeń spełnia cele w zakresie sprawności fizycznej , treningu zdrowotnego, sportów całego życia i wypoczynku, bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej;

- etyka, uczeń rozumie, że ludzie maja równe prawa – zastanawia się nad tym , na co ma wpływ, na czym mu zależy – wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji – wie, że nie należy zabierać cudzej własności – nawiązuje i pielęgnuje przyjaźnie w miarę swoich możliwości – przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej – wie, że jest częścią przyrody.

 

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy?

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Poniżej znajdują się  numery telefonów, pod którymi należy szukać pomocy. 

 

źródło: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopalacze-gdzie-szukac-pomocy-najwazniejsze-numery-telefonow.html

REKRUTACJA

       

OGŁOSZENIE

 

KLASA INTEGRACYJNA 

W Szkole Podstawowej we Wręczy prowadzimy nabór do integracyjnego oddziału przedszkolnego. Będziemy realizować zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

 

 

Zapewnimy Państwa dziecku w integracyjnym oddziale przedszkolnym:

- serdeczną, rodzinną i przyjazną dziecku atmosferę,

- wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

- opiekę pedagoga, psychologa i logopedy szkolnego,

- opiekę w świetlicy szkolnej,

- usługi kateringowe w stołówce szkolnej,

- zajęcia edukacyjne w godzinach 8.00 – 13.00,

- udział w zajęciach dodatkowych,  

- nowoczesny, bezpieczny plac zabaw.

-

Mapa InteraktywnaMikroporady

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.