Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 25 Czerwca 2019  |  imieniny: Doroty, Łucji

Menu strony

Banery

Treść strony

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny jest drugim, po stypendium szkolnym, świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, które może być przyznane uczniowi/słuchaczowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny może starać się uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w dwóch formach:

 1. świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych – tj. 590,00 zł
[nowe brzmienie wejdzie w życie od 01.11.2016r.: 620,00 zł].

Organ może przyznać tylko jeden zasiłek w stosunku do jednego zdarzenia losowego, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego, ale może to czynić raz lub kilka razy w roku szkolnym, w zależności od ilości zdarzeń losowych występujących w rodzinie ucznia.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego może złożyć: rodzi/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia, pełnoletni uczeń/słuchacz/wychowanek, dyrektor szkoły/kolegium/ośrodka, zasiłek może być przyznany z urzędu.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek
 2. dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego,
 3. zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Wniosek należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, czyli zdarzenia losowego.

Dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mszczonów wniosek wraz z załącznikami można złożyć
osobiście w siedzibie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie przy ul. Grójeckiej 45, I piętro pok. nr 10 lub przesłać pocztą.

Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia źródeł oraz kwot miesięcznego dochodu netto rodziny uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

Za dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 163, z późn. zm.), uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszona o:

 1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

Do dochodu nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
5a) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015r. poz. 693);
6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.
7) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332, z późn. zm.);
8) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 753) [Dodany pkt  wejdzie w życie z dn. 2.09.2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 753)].

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

 1. opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
 2. opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny – dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:

 1. przychodu;
 2. kosztów uzyskania przychodu;
 3. różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
 4. dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przepadku, gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem;
 5. odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
 6. należnego podatku;
 7. odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288,00 zł netto na osobę.

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z hektarów przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

 1. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
 2. kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2156, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015r. 163, z późn. zm.).
 3. Uchwała Nr L/398/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 8 października 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mszczonów (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2014r. poz. 9716).
 4. Upoważnienie Burmistrza Mszczonowa Nr Or.0052.29.2014.JW z dnia 17 listopada 2014r. do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie.

Pliki do pobrania

-

Mapa InteraktywnaStopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.