Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 25 Czerwca 2019  |  imieniny: Doroty, Łucji

Menu strony

Banery

Treść strony

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym służą wspieraniu edukacji uczniów szczególnie uzdolnionych.
Świadczeniami o charakterze motywacyjnym są:
1) stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe,
2) stypendium Prezesa Rady Ministrów,
3) stypendium Ministra Edukacji Narodowej,
4) stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym (semestr), w którym przyznaje się to stypendium.
O przyznanie tego stypendium uczeń może się ubiegać dopiero po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki
w danym typie szkoły. O to stypendium jednak nie mogą się starać uczniowie klas I-III oraz IV klasy szkoły podstawowej w semestrze zimowym.
Średnią ocen ustala – powołana przez dyrektora szkoły – komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.


Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
O przyznanie tego stypendium uczeń może ubiegać się nie wcześniej, niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki w danym typie szkoły, z tym, że w szkole podstawowej dopiero począwszy od pierwszego okresu czwartej klasy.
Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która po zaopiniowaniu przekazuje wniosek dyrektorowi szkoły.
W przypadku ubiegania się o stypendium przez słuchacza kolegium, wniosek składa słuchacz.
Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel
w budżecie szkoły.
Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w okresie (semestrze).


Uczniowie wyjątkowo wybitni mogą starać się o Stypendium Ministra Edukacji Narodowej lub Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej może być przyznane uczniowi szkoły publicznej lub niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:
1) laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej
o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
2) laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
3) uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
4) uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
5) uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.
Stypendium ma formę jednorazowej nagrody pieniężnej.
Liczbę stypendiów i ich wysokość w każdym roku szkolnym minister ogłasza na stronie internetowej ministerstwa.


Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.
Stypendium to przyznaje się uczniowi danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Stypendium przyznawane jest na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.


Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego może być przyznane uczniowi szkoły artystycznej prowadzącej kształcenie w zawodzie artystycznym, który uzyskał w okresie (semestrze) bardzo dobrą średnią ocen z przedmiotów artystyczno-zawodowych oraz uczniowi – laureatowi międzynarodowego lub krajowego konkursu artystycznego.
Stypendium to może być przyznane nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego roku nauki w danym typie szkoły artystycznej i nie częściej niż raz w roku.
Minister ogłasza na stronie internetowej ministerstwa kultury liczbę stypendiów oraz wysokość stypendiów w każdym roku szkolnym.

 

drukujdrukuj

-

Mapa InteraktywnaStopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.