Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 27 Czerwca 2019  |  imieniny: Cyryla, Władysława

Menu strony

Banery

Treść strony

Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności

Nazwa działania
Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności.

Kod działania
132

Podstawa prawna
Art. 32 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW) (Dz. Urz. UE L 277, str. 1 z 21.10.2005).

Uzasadnienie
Wsparcie systemów żywności wysokiej jakości jest szczególnie ważne ponieważ rynek produktów uczestniczących w tych systemach dopiero rozwija się w RP. Udział rolników w systemach umożliwia osiąganie wyższych dochodów przy jednoczesnej
ochronie dziedzictwa narodowego oraz dban iu o wpływ procesu wytwarzania na środowisko. Wytwarzanie produktów objętych tymi systemami daje możliwość zmiany sposobu konkurowania - zamiast wytwarzania dużej ilości produktów homogenicznych produkowane się wyroby o wysokiej jakości. Ponadto, współpraca producentów objętych systemami żywności wysokiej jakości sprzyja zwiększaniu siły ekonomicznej podmiotów znajdujących się na rynku.

Cel działania
Celem działania jest poprawa jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi przez zwiększenie spożycia żywności wysokiej jakości oraz wsparcie rolników wytwarzających taką żywność.

Opis działania
Cel działania realizowany będzie przez finansowe wsparcie rolników uczestniczących w systemach jakości żywności:
1) systemy Unii Europejskiej:
System Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności w rozumieniu rozporządzenia Rady (EWG) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (Dz. Urz. UE L 93, str. 1 z 31.03.2006), rozporządzenia Rady (EWG) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 93, str. 12 z dnia 31.03.2006);
2) systemy krajowe
a) Integrowana produkcja (IP) w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94 z późn. zm.);
b) inne systemy krajowe.

Beneficjent
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.

Forma i poziom/wysokość pomocy
Pomoc w ramach działania będzie udzielana beneficjentom poszczególnych systemów przez okres 5 lat w formie rocznej zryczałtowanej płatności, której wysokość została ustalona na podstawie kosztów stałych wynikających z uczestnictwa producenta rolnego w danym systemie.
1) System Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności - 3500 złotych na rok na gospodarstwo przez pierwsze 2 lata; w kolejnych latach 3000 złotych na rok na gospodarstwo;
2) Integrowana produkcja - 1730 złotych na rok na gospodarstwo;
3) Wysokość pomocy dla innych systemów krajowych zostanie ustalona.

Kryteria dostępu
Beneficjentem jest producent rolny wpisany do ewidencji producentów na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.
U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76, z późn. zm.) lub jest ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po spełnieniu warunków o których mowa w pkt 9 załącznika do ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.). Ponadto beneficjent spełnia wymagania właściwe dla każdego z systemów jakości, co jest potwierdzone odpowiednim dokumentem.

Zasięg geograficzny
Cały kraj.

Wskaźniki monitorowania
Wskaźniki produktu:
1) liczba wspieranych gospodarstw objętych systemami jakości- w podziale na: płeć beneficjenta, system, pochodzenie systemu, kategorie produktu, województwa.

pobierz wniosek

 źródło:www.eurofarmer.pl

 

drukujdrukuj

Zobacz także:


Ułatwienie startu młodym rolnikom
Renty strukturalne
Modernizacja gospodarstw rolnych
Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa
Działania informacyjne i promocyjne
Grupy producentów rolnych
Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów


 

Mapa InteraktywnaMikroporady

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.