Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 26 Czerwca 2019  |  imieniny: Jana, Pawła

Menu strony

Banery

Treść strony

Rada rodziców 2013/2014

 

 

 

I A

I B

Katarzyna Wasiak

Barbara Załucka – Janusz

Renata Antolak

Magdalena Sobolewska

Maciej Kowalski

Iwona Marks

I C

I D

Edyta Cymerman

Małgorzata Górka

Agata Strączyńska

Wiesław Wilczyński

Małgorzata Czyżewicz

Monika Grzybowska

II A

II B

Dorota Sadkowska

Zbigniew Banasiewicz

Sławomir Smusz

Wioletta Galińska

Ireneusz Rybkowski

Aneta Czerkas -  Chodosowska

II C

II D

Małgorzata Major

Alicja Polańska

Renata Makulska

Agnieszka Dobrzyńska

Wioletta Wisławska

Katarzyna Różańska

III A

III B

Beata Kołodziejczyk

Aldona Bodecka

Małgorzata Chałuś

Wioletta Kowalska

Stanisław Orzechowski

III C

III D

Iwona Borowiec

Przemysław Mikołajczyk

Katarzyna Maliszewska

Aleksandra Koźbiał

Regina Topolska

                                                       

                                                                         

Regulamin

Rady Rodziców

Gimnazjum im.J.A.Maklakiewicza w Mszczonowie

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statutu Gimnazjum.

Rozdział II

Zakres i przedmiot działania

§ 2

1.       Rada Rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodzi­ców uczniów szkoły.

2.       Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami (z wyjątkiem organizacji politycznych) działającymi w szkole, a w szczególności z organizacjami harcerskimi, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§ 3

1.       Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły.

2.       Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miej­scach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Rozdział III

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów

§ 4

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych:

1.      Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

2.      Termin pierwszego zebrania rodziców w oddziałach w każdym roku szkolnym ustala dyrektor szkoły.

3.      Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców  uczniów danej klasy.

4.      W wyborach do rad klasowych, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.

5.      Wybory do rad klasowych przeprowadza się w głosowaniu tajnym.

6.      Wybory do rady klasowych odbywające się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału.

7.      Zadania wychowawcy klasy podczas wyborów do rady klasowej:

a)        powołanie komisji skrutacyjnej,

b)        przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,

c)        nadzorowanie przebiegu głosowania,

d)        podanie wyników głosowania.

8.      Zadania komisji skrutacyjnej

a)        przygotowanie kart do głosowania,

b)        przeprowadzenie głosowania,

c)        policzenie głosów i przekazanie wyników głosowania przewodniczącemu.

9.      Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować do rady klasowej.

10.  Zgłoszenia kandydatów do rady klasowej mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie.

11.  Kandydat do rady  klasowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

12.  Wybory do rady klasowej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.

13.  W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.

14.  Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.

15.  Na karcie do głosowania wpisuje się nazwisko swojego kandydata.

16.  Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

17.  W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania.

18.  Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół, który przewodniczący po podpisaniu przekazuje przewodniczącemu Rady Rodziców.

19.  Wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego.

§ 5

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców:

1.      Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

2.      Do Rady Rodziców wybiera się jednego przedstawiciela rodziców z danego oddziału.

3.      W wyborach przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców, jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.

4.      Wybory przedstawiciela oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym[1].

5.      W głosowaniu jawnym rodzice głosują przez podniesienie ręki.

6.      Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów do Rady Rodziców w głosowaniu tajnym na wniosek rodzica, przyjęty przez rodziców z danego oddziału w głosowaniu jawnym.

7.      Głosowanie tajne przeprowadzenia się w sposób określony w § 4

8.      Wybory przedstawiciela oddziału do Rady Rodziców przeprowadza wychowawca oddziału.

9.      Zadania wychowawcy klasy podczas wyborów do Rady Rodziców:

a)      przyjmowanie zgłoszeń kandydatur do Rady Rodziców,

b)      przeprowadzenie głosowania,

c)      policzenie głosów i podanie wyników głosowania.

10.  Zgłoszenia kandydatów do Rady Rodziców mogą dokonać jedynie rodzice, którzy przybyli na zebranie.

11.  W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.

12.  Kandydat do Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

13.  Wybory przedstawiciela danego oddziału do Rady Rodziców odbywają się spośród członków rady klasowej.

14.  Za wybranego przedstawiciela rady klasowej  do rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

15.  W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się kolejną turę głosowania.

16.  Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół, który przewodniczący po podpisaniu przekazuje przewodniczącemu Rady Rodziców.

Rozdział IV

Zadania rad klasowych

§ 6

1.       Rada klasowa reprezentuje rodziców uczniów danej klasy w Radzie Rodziców na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.

2.       Rada klasowa może występować, w porozumieniu z wychowawcą uczniów, z wnioskami do dyrektora szkoły oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów.

3.       Rada  klasowa działa na podstawie przyjętego planu pracy.

4.       Rada klasowa współdziała ze wszystkimi rodzicami i włącza ich do realizacji swego planu pracy.

5.       Rada klasowa współdziała z przewodniczącym Rady Rodziców i prezydium w celu wykonania zadań o charakterze ogólnoszkolnym.

6.       Rada klasowa organizuje, z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy uczniów, zebrania rodziców.

7.       Zebrania rodziców organizuje się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.

8.       Rada klasowa podczas ostatniego zebrania rodziców w danym roku szkolnym składa sprawozdanie ze swojej działalności.

9.       Rada klasowa składa sprawozdanie ze swej działalności Radzie Rodziców.

 

§ 7

1.       Pracami rady klasowej kieruje przewodniczący.

2.       Przewodniczący rady klasowej w szczególności:

a)     reprezentuje rodziców uczniów danej klasy i radę klasową wobec innych podmiotów,

b)     utrzymuje stały kontakt z wychowawcą uczniów,

c)     dokonuje podziału zadań pomiędzy członków rady klasowej,

d)     zwołuje i prowadzi zebrania rady klasowej.

 

Rozdział V

Zadania i kompetencje Rady Rodziców

§ 8

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

§ 9

1.       Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez Radę Pedagogiczną  szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.

 

§ 10

1.       Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

2.       Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. Z wnioskami i opiniami może występować do:

a)     dyrektora szkoły,

b)     rady szkoły,

c)     samorządu uczniowskiego,

d)     organu prowadzącego szkołę,

e)     organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

§ 11

1.       Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego.

2.       Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.

3.       Nie przedstawienie opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania.

§ 12

1.       Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły określenia wzór obowiązującego na terenie szkoły jednolitego stroju dla uczniów.

2.        Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem szkoły określa sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach.

§ 13

1.       Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.

2.       Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.

3.       Program wychowawczy ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 14

1.       Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2.       Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu profilaktyki, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.

3.       Program profilaktyki ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 15

Rada Rodziców na wniosek dyrektora szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§ 16

Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

§ 17

Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

Rozdział VI

Ogólne zasady działania Rady Rodziców

§ 18

1.       Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do 15 września danego roku szkolnego.

2.       Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor szkoły i przewodniczy mu do czasu wybrania przewodniczącego Rady Rodziców,  z zastrzeżeniem  § 19 ust 1 .

§ 19

1.       Kadencja przewodniczącego Rady Rodziców  trwa 3 lata, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko gimnazjum.

2.       Wybory przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.

3.       Na wniosek Rady Rodziców można skrócić kadencję przewodniczącego Rady – w głosowaniu jawnym.

4.       W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.

5.       Dopuszcza się przeprowadzenie wyborów przewodniczącego Rady Rodziców w głosowaniu tajnym na wniosek członka Rady Rodziców, przyjęty przez Radę Rodziców w głosowaniu jawnym.

6.       Głosowanie tajne przeprowadzenia się w sposób określony w § 4.

7.       Zadania dyrektora szkoły podczas wyborów przewodniczącego Rady Rodziców:

a)     przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,

b)     przeprowadzenie głosowania,

c)     policzenie głosów i podanie wyników głosowania.

8.       Zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.

9.       Kandydat na przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

10.   Wybory przewodniczącego Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.

11.   Za wybranego przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

12.   W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.

13.   Wybrany przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą częścią zebrania.

§ 20

1.       W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad klasowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej klasy.

2.       W posiedzeniu Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły lub inna upoważniona przez niego osoba.

3.       W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców.

4.       Osoby zaproszone uczestniczą w tej części zebrania Rady Rodziców, która dotyczy ich zakresu spraw.

5.       Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Rodziców, nie biorą udziału w głosowaniach.

§ 21

1.       Rada Rodziców na pierwszym zebraniu, oprócz przewodniczącego wybiera:

a)     sekretarza,

b)     skarbnika,

c)     komisję rewizyjną.

2.       Wybory sekretarza, skarbnika i komisji rewizyjnej przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców.

3.       W celu bieżącego kierowania pracą Rady Rodziców w okresie między zebraniami powołuje się prezydium Rady Rodziców.

4.       W skład prezydium Rady Rodziców wchodzi przewodniczący, sekretarz oraz skarbnik Rady Rodziców.

5.       Rada Rodziców może powołać komisje stałe lub doraźne.

 

§ 22

1.       Wybory sekretarza i skarbnika Rady Rodziców przeprowadza się oddzielnie.

2.       Wybory sekretarza i skarbnika Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.

3.       W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.

4.       Zadania przewodniczącego podczas wyborów sekretarza i skarbnika Rady Rodziców:

a)     przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,

b)     przeprowadzenie głosowania,

c)     policzenie głosów i podanie wyników głosowania.

5.       Zgłoszenia kandydatów na sekretarza i skarbnika Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.

6.       Kandydaci na sekretarza i skarbnika Rady Rodziców musza wyrazić zgodę na kandydowanie.

7.       Wybory sekretarza i skarbnika Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.

8.       Za wybranego sekretarza i skarbnika Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

9.       W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze sekretarza i skarbnika Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.

§ 23

1.       Komisja rewizyjna Rady Rodziców składa się z trzech osób.

2.       Wybory komisji rewizyjnej Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.

3.       W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.

4.       Zadania przewodniczącego podczas wyborów komisji rewizyjnej Rady Rodziców:

a)     przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,

b)     przeprowadzenie głosowania,

c)     policzenie głosów i podanie wyników głosowania.

5.       Zgłoszenia kandydatów do komisji rewizyjnej Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców, którzy przybyli na zebranie.

6.       Kandydaci do komisji rewizyjnej Rady Rodziców musza wyrazić zgodę na kandydowanie.

7.       Wybory do komisji rewizyjnej Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.

8.       Za wybranych do komisji rewizyjnej Rady Rodziców uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

9.       W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze do komisji rewizyjnej Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.

10.   Członkowie komisji rewizyjnej Rady Rodziców wybierają spośród siebie przewodniczącego.

§ 24

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.

 

Rozdział VII

Szczegółowe zasady działania Rady Rodziców

§ 25

1.       Zadania przewodniczącego Rady Rodziców:

a)     reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz,

b)     kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców, w tym działalnością finansowo-gospodarczą,

c)     przygotowanie zebrania Rady Rodziców, które polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady Rodziców o terminie zebrania – z uwzględnieniem daty i godziny rozpoczęcia oraz o miejscu i proponowanym porządku zebrania,

d)     prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,

e)     opracowanie projektu planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,

f)       przekazywanie dyrektorowi szkoły oraz innym organom szkoły, organowi prowadzącemu szkołę lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą opinii i wniosków wypracowanych przez Radę Rodziców,

g)     podpisywanie uchwał Rady Rodziców,

h)     monitorowanie stopnia realizacji podjętych uchwał przez Radę Rodziców,

i)       informowanie Rady Rodziców o stopniu realizacji podjętych uchwał,

j)       podpisywanie protokołów z zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium.

2.       Zadania sekretarza Rady Rodziców:

a)      zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców,

b)     opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,

c)      organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,

d)     protokołowanie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,

e)      prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców oraz Prezydium.

3.       Zadania skarbnika Rady Rodziców:

a)      prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,

b)     wypełnianie obowiązków określonych prze­pisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.

4.       Zadania komisji rewizyjnej Rady Rodziców:

a)      kontrolowanie realizacji uchwał Rady Rodziców,

b)     kontrolowanie gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców, pod względem zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości,

c)      kontrolowanie gospodarki majątkowej Rady Rodziców,

d)     składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi.

5.       Zadania Prezydium Rady Rodziców:

a)      bieżące kierowanie pracą Rady Rodziców w okresie między zebraniami,

b)      odbywanie zebrań w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące,

c)      koordynowanie działalności rad klasowych rodziców,

d)      zatwierdzanie planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,

e)      zatwierdzanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,

f)        decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,

g)      składanie okresowych sprawozdań z działalności na ogólnym zebraniu rodziców.

§ 26

Prawa i obowiązki członkaRady Rodziców:

1.      Członek Rady Rodziców ma prawo do:

a)       czynnego udziału w zebraniachRady Rodziców,

b)      składania wniosków i projektów uchwał,

c)       udziału w pracach w stałych lub doraźnych komisjach powołanych przez Radę Rodziców.

2.      Członek Rady Rodziców zobowiązany jest do:

a)       czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Rodziców i jej komisjach, do których został powołany,

b)      nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Rodziców, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,

c)       realizacji i przestrzegania uchwał i postanowieńRady Rodziców.

3.      W szczególnych przypadkach losowych członek Rady Rodziców może być zwolniony z udziału w zebraniu, za zgodą przewodniczącego.

4.      Nieobecny członek Rady Rodziców na zebraniu, zobowiązany jest do zaznajomienia się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu.

§ 27

1.       Porządek zebrania zatwierdza Rada Rodziców.

2.       Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu przez przewodniczącego zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności (quorum).

3.       Bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie porządku zebrania, członkowie Rady Rodziców mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku zebrania.

4.       Propozycje zmian w porządku zebrania może również złożyć przewodniczący.

5.       Propozycje zmian w porządku zebrania przewodniczący poddaje pod głosowanieRady Rodziców.

Rozdział VIII

Tryb podejmowania uchwał

§ 28

1.       Wnioski Rady Rodziców przyjmowane są w drodze uchwał.

2.       Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów.

3.       Quorum wymagane dla podjęcia uchwał przez Radę Rodziców wynosi:

a)     w pierwszym terminie zebrania, co najmniej 50% członków Rady Rodziców,

b)    w drugim terminie zebrania, co najmniej 30% członków Rady Rodziców.

4.       Jeżeli pełny skład Rady Rodziców stanowi liczbę nieparzystą, quorum w pierwszym terminie zebrania oznacza obecność członków przynajmniej równą pierwszej liczbie całkowitej po 1/2 pełnego składu.

5.       Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów "za", która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomija się głosy "wstrzymujące się".

§ 29

1.       Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym.

2.       Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

3.       W głosowaniu tajnym członkowie Rady Rodziców głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez sekretarza Rady Rodziców.

4.       Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród członków Rady Rodziców.

§ 30

1.       Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczącyRady Rodziców.

2.       W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.

3.       W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.

§ 31

Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem, dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie.

Rozdział IX

Dokumentowanie zebrań

§ 32

Z zebrania Rady Rodziców sporządza się protokół oraz listę obecności.

§ 33

1.       Członkowie Rady Rodziców dokumentują swój udział na zebraniu podpisem na liście obecności.

2.       Listę obecności podpisuje przewodniczący Rady Rodziców i protokolant.

3.       Protokolantem zebrania jest sekretarz Rady Rodziców.

4.       Protokół z zebrania Rady Rodziców powinien zawierać:

a)      numer i datę zebrania,

b)     numery podjętych uchwał,

c)      stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum,

d)     wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie w zebraniu uczestniczyły),

e)      zatwierdzony porządek zebrania,

f)       stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

g)      przebieg zebrania (streszczenie wystąpień i dyskusji),

h)      treść zgłoszonych wniosków,

i)        podjęte uchwały i wnioski,

j)       podpisy przewodniczącego i protokolanta.

§ 34

1.      Protokoły z zebrań Rady Rodziców numerowane są w ramach roku szkolnego.

2.      Zebrania Rady Rodziców numeruje się cyframi arabskimi, a uchwały  cyframi rzymskimi.

3.      Treść uchwał Rady Rodziców wpisuje się w całości do księgi protokołów.

4.      Księga protokołów nie może być wynoszona poza budynek szkoły.

5.      Prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Rodziców mają upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącego.

§ 35

1.      Księga protokołów zawiera ponumerowane strony.

2.      Na ostatniej stronie księgi protokołów umieszcza się adnotację: „Księga zawiera …….[2] ponumerowanych stron i obejmuje okres od …… do ……[3]”. Pod adnotacją umieszcza się pieczęć szkoły oraz podpis dyrektora szkoły.

3.      Za przechowywanie księgi protokołów Rady Rodziców odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

§ 36

1.      Protokół z poprzedniego zebrania Rady Rodziców przyjmuje się na następnym zebraniu.

2.      Przyjęte przez Radę Rodziców poprawki i uzupełnienia do protokołu z poprzedniego zebrania umieszcza się w protokole zebrania, na którym poprawki i uzupełnienia zostały przyjęte.

3.      Poprawki i uzupełnienia do protokołu umieszcza wyłącznie protokolant.

§ 37

1.      Protokoły z zebrań komisji powołanych przez Radę Rodziców stanowią dokumentację pracyRady Rodziców.

2.      Za przechowywanie protokołów z zebrań komisji odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

Rozdział X

Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców

§ 38

1.       Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców.

2.       Rada Rodziców podejmuje działania na rzecz pozyskania funduszy z innych źródeł.

§ 39

1.       Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na:

a)     poprawę bazy materialnej szkoły,

b)     wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,

c)     wycieczki szkolne,

d)     imprezy szkolne,

e)     nagrody,

f)       zapomogi,

g)     obsługę finansową Rady Rodziców,

h)     pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,

i)       pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą.

2.       Do podejmowania środków finansowych z konta Rady Rodziców upoważnieni są:

a)      przewodniczący,

b)     skarbnik,

c)      koordynator ds. współpracy z Radą Rodziców.

3.       Wysokość podejmowanych środków finansowych oraz ich przeznaczenie określa Prezydium.

4.       Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem muszą być zatwierdzone i zaakceptowane względem merytorycz­nym i formalnym.

5.       Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków finansowych z funduszu Rady Rodziców mogą składać:

a)      dyrektor szkoły,

b)     wychowawcy klas,

c)      pedagog szkolny,

d)     rady klasowe,

e)      Samorząd Uczniowski.

§ 40

1.       Gospodarka finansowa Rady Rodziców opiera się na zatwierdzonym przez Radę Rodziców planie finansowym wydatków.

2.       Odstępstwa od zatwierdzonego planu wydatków mogą być do­konane wyjątkowo na podstawie uchwały Rady Rodziców.

§ 41

Na ostatnim zebraniu ogólnym rodziców w danym roku szkolnym skarbnik Rady Rodziców przedstawia sprawozdanie wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

§ 42

Rada Rodziców używa pieczątki podłużnej i numeru konta.

§ 43

1.       Członkowie Rady Rodziców niewywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez klasowe ze­branie rodziców.

2.       Na miejsce odwołanych członków Rady Rodziców wybiera się nowych.

§ 44

Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

 

§ 45

Regulamin został uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 14 września 2006 r. i wchodzi w życie 7 dni od daty uchwalenia.

 

 [1]w regulaminie przyjmuje się zasady, że przedstawicielem rady klasowejw radzie rodziców jest przewodniczący rady klasowejlub zasadę, że przedstawiciela rady klasowejdo rady rodziców wybierają sami członkowie rady klasowejspośród siebie

[2] należy wpisać liczbę ponumerowanych stron

[3] datę końcową należy wpisać po zapisaniu całej księgi

-

Mapa InteraktywnaMikroporady

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.