Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 27 Czerwca 2019  |  imieniny: Cyryla, Władysława

Menu strony

Banery

Treść strony

Regulamin GCI

Zarządzenie Nr 8/2011
Kierownika Gminnego Centrum Informacji
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Centrum Informacji
 
Na podstawie §8 Statutu Gminnego Centrum Informacji zatwierdzonego Uchwałą Nr VII/37/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Informacji w Mszczonowie (Dz. Urzędowy Woj. Maz. Nr 127 poz. 3806 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
§1
REGULAMIN GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI
1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z usług Gminnego Centrum Informacji z siedzibą w Mszczonowie (zwanego dalej GCI) przez Użytkowników.
Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami niniejszego Regulaminu oraz przestrzegania zawartych w nim postanowień.
2. Kierownik GCI:
a) pełni funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników.
b) Kierownik organizuje pracę GCI i odpowiada za:
- Kierowanie bieżącą działalnością GCI i filii w Osuchowie;
- Przygotowywanie projektów planów finansowych i rzeczowych, oraz zapewnienie prawidłowej realizacji planów;
- Współpracę z jednostkami organizacyjnymi Gminy Mszczonów;
- Zapewnienie ochrony majątku GCI oraz bezpieczeństwa osób korzystających z GCI;
- Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Mszczonowa;
- Sprawne funkcjonowanie GCI i dyscyplinę finansową.
3. Stanowiska pracy:
a) W GCI utworzone zostały stanowiska pracy, których zakres obowiązków określają odrębne przepisy.
b) Na czas realizacji określonych projektów mogą być tworzone stanowiska zapewniające ich sprawną obsługę. Stanowiska te tworzy Kierownik GCI w porozumieniu z Burmistrzem Mszczonowa.
4. Zasady korzystania z usług GCI, w tym z pracowni komputerowej:
a) GCI w pierwszej kolejności świadczy usługi dla mieszkańców Gminy Mszczonów.
b) Mieszkańcy Gminy Mszczonów zarejestrowani w GCI jako osoby bezrobotne mają prawo do bezpłatnego przygotowania im oferty zatrudnienia.
c) Stanowiska komputerowe w pracowni udostępniane są tylko w obecności i pod nadzorem pracownika GCI.
d) W pracowni komputerowej prowadzona jest „Księga wejść” w programie „Nadzorca”, do której zostaje przez pracownika/stażystę/praktykanta/wolontariusza GCI wpisana każda osoba, deklarująca chęć skorzystania z komputera znajdującego się w pracowni. Wpis do „Księgi wejść” następuje po okazaniu dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, legitymacja studencka, legitymacja szkolna, prawo jazdy etc.) „Księga wejść” programu bazodanowego zawiera następujące dane: imię i nazwisko użytkownika, nr stanowiska komputerowego, adres zamieszkania użytkownika, status użytkownika, cel, data, czas użytkowania komputera, uwagi, dodatkowo imię i nazwisko oraz podpis użytkownika składane są oddzielnie na karcie papierowej „Księgi wejść”.
e) Ze stanowiska komputerowego można korzystać wyłącznie w celach: informacyjnych, edukacyjnych, związanych z zatrudnieniem, sprawdzenia poczty internetowej.
f) Zabrania się wykorzystywania komputerów do celów komercyjnych oraz korzystania z nich w zakresie niezgodnym z celami GCI w szczególności: uruchamiania gier komputerowych,  wprowadzania do Internetu i otwierania treści niedozwolonych, przeglądania serwisów towarzyskich i szkodliwych społecznie.
g) Zabrania się instalacji programów na dyskach twardych komputerów oraz wprowadzania zmian w konfiguracji sprzętu komputerowego.
h) W pracowni komputerowej obowiązuje zakaz palenia, a w pobliżu stanowisk komputerowych również zakaz spożywania posiłków oraz picia napojów.
i) Usługi drukowania, kserowania, skanowania, faksowania etc. wykonują wyłącznie pracownicy GCI lub Użytkownicy/Interesanci za zgodą pracownika GCI.
j) Użytkownicy są zobowiązani korzystać z udostępnionego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
k) Za garderobę, torby i inne przedmioty użytkowników GCI nie odpowiada.
5. Działalność edukacyjna:
a) Gminne Centrum Informacji prowadzi działalność edukacyjną na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) – Zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych, nr ew. 2.14/00034/2004.
b) Na kursy i szkolenia, których koszt całkowity pokrywają uczestnicy tych szkoleń przyjmowani są chętni wg kolejności zgłoszeń.
c) Na kursy i szkolenia realizowane w ramach programów europejskich i krajowych, uczestnicy przyjmowani są wg procedur ustalonych w ramach tych programów.
d) GCI wydaje zaświadczenia, świadectwa lub dyplomy ukończenia kursu bądź szkolenia.
e) W przypadku kursów dofinansowanych z budżetu gminy, szczegółowe zasady rekrutacji ich uczestników może określić Burmistrz Mszczonowa.
f) GCI może organizować szkolenia zamknięte na zlecenie przedsiębiorców.
g) Uczestnicy szkoleń zobowiązani są regularnie uczestniczyć w zajęciach oraz uiszczać ustalone opłaty. Brak terminowej opłaty powoduje skreślenie z listy uczestników kursu.
h) Kursy, szkolenia, konferencje, seminaria odbywają się w dwóch salach: komputerowej i szkoleniowej wyposażonych w sprzęt komputerowy i rzutniki multimedialne. W czasie trwania zajęć w ww. pracowniach, za wykorzystywany sprzęt komputerowy, multimedialny i pozostałe wyposażenie odpowiedzialna jest osoba prowadząca zajęcia. W pozostałym czasie za sprzęt i wyposażenie pracowni komputerowej i sali szkoleniowej odpowiedzialni są pracownicy GCI.
6. Gminne Centrum Informacji redaguje i koordynuje działania związane z wydawaniem Gminnego Biuletynu Informacyjnego "Merkuriusz Mszczonowski" oraz przyjmuje wpłaty za ogłoszenia, reklamy i artykuły sponsorowane zamieszczane w biuletynie, zgodnie z cennikiem usług.
7. GCI przyjmuje interesantów:
Poniedziałek, środa: w godz.  8.00 – 18.00
Wtorek, czwartek, piątek: w godz.  8.00 – 16.00
Kursy i szkolenia odbywają się w ustalone dni w godz. 16.00 – 22.00.
Filia GCI w Osuchowie przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -12.00 na czas trwania projektu realizowanego przez Gminne Centrum Informacji pn. „Otwarci na wiedzę – konkurencyjni w pracy” tj. do dnia 31.05.2013 r.
 
§ 2
Cennik usług ustala Kierownik Gminnego Centrum Informacji w porozumieniu z Burmistrzem Mszczonowa.
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Centrum Informacji.
 
§ 4
Tracą moc Zarządzenia Burmistrza Mszczonowa:
1) Nr 19/11 z dnia 31.03.2011 r. w spr. Zatwierdzenia Regulaminu Gminnemu Centrum Informacji
2) Nr 3/09 z dnia 11.02.2009 r. w spr. Zatwierdzenia Regulaminu Gminnemu Centrum Informacji w Mszczonowie
3) Nr 8/09 z dnia 27.02.2009 r. w spr. Zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Kierownik Gminnego Centrum Informacji
w Mszczonowie

drukujdrukuj

data: 2011.03.31

Zobacz także:

historia
zakres działalności
statut GCI
pracownicy
sprawozdania z działalności

Mapa InteraktywnaMikroporady

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.