Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 20 Kwietnia 2019  |  imieniny: Agnieszki, Czesława

Menu strony

Banery

Treść strony

STATUT GCI

UCHWAŁA NR VII/37/11
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia 22 marca 2011 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. nr 142, poz. 1591 t.j. z późn. zm) w zw. z art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz.1240 z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1.
Gminnemu Centrum Informacji nadaje się Statut w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Z chwilą wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc poprzednia treść Statutu ustalona Uchwałą Nr XXVI/212/05 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Informacji w Mszczonowie. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 127 poz. 3806) oraz Uchwałą nr XLI/305/06 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 lutego 2006r. zmieniającą Statut Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 69 poz. 2283).
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Koperski
Załącznik do Uchwały Nr VII/37/11
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 22 marca 2011 r.
STATUT
GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
GMINNE CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE zwane w dalszej treści statutu ”GCI” działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.)
4. Niniejszego statutu.
§ 2.
1. GCI jest jednostką budżetową Gminy Mszczonów.
2. Siedzibą GCI jest miasto Mszczonów, zaś jego filii miejscowość Osuchów, obejmująca swoją działalnością obszar Gminy Mszczonów.
3. Nadzór nad GCI sprawuje Rada Miejska w Mszczonowie oraz Burmistrz Mszczonowa.
§ 3.
1. Gminne Centrum Informacji używa pieczęci podłużnej zawierającej w swej treści:
Gminne Centrum Informacji
w Mszczonowie
ul. Żyrardowska 4
96-320 Mszczonów
Rozdział 2.
Cele i zadania GCI
§ 4.
Główne cele działalności GCI:
1. upowszechnianie i udostępnianie usług teleinformatycznych, w szczególności poprzez umożliwienie mieszkańcom Gminy korzystania z sieci Internet.
2. budowanie i szerzenie idei społeczeństwa informacyjnego.
3. ograniczanie bezrobocia.
4. edukacja osób dorosłych, młodzieży i dzieci.
5. wspomaganie rozwoju gospodarczego Gminy w tym przedsiębiorczości.
6. promocja Miasta i Gminy Mszczonów.
7. gromadzenia i ochrona kulturalnego dziedzictwa Gminy Mszczonów oraz upowszechnianie wiedzy na ten temat, w szczególności poprzez prowadzenie Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej.
8. wsparcie mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie działań edukacyjnych i związanych z rynkiem pracy.
§ 5.
Cele swoje GCI realizuje poprzez:
I. Funkcjonowanie placówki w Mszczonowie, która w szczególności zajmuje się:
1. Udostępnianiem pracowni multimedialnej, w tym:
a) bezpłatnym udostępnianiem informacji istniejących w sieci internetowej,
b) umieszczaniem w sieci własnych informacji,
c) udostępnianiem sprzętu i osprzętu komputerowego.
2. Działalnością informacyjną, w tym:
a) docieraniem do jak najszerszej liczby mieszkańców z informacją o ogłoszonych konkursach, programach, szkoleniach, konferencjach, seminariach itp. do osób, instytucji i organizacji, do których zostały one
skierowane,
b) udzielaniem informacji nt. korzystania z funduszy zewnętrznych,
c) wyszukiwaniem, gromadzeniem i udostępnianiem informacji o Unii Europejskiej oraz funduszach
strukturalnych ,
d) gromadzeniem i przekazywaniem informacji mogących mieć wpływ na rozwój organizacji pozarządowych oraz organizacji wspomagających ich działalnośd,
e) wspomaganiem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i propagowaniem zasad demokracji,
f) wspomaganiem rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy i uczącego się przez całe życie,
g) wspieraniem nowoczesnych technologii ICT (informacyjno-komunikacyjnych).
3. Pomocą dla osób bezrobotnych oraz osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym:
a) podejmowaniem możliwych działań mających pomóc w zmniejszeniu bezrobocia,
b) współpracą z samorządem powiatu w zakresie polityki rynku pracy, w tym w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego,
c) bezpośrednią pomocą w sporządzaniu dokumentacji niezbędnej w procesie rekrutacji,
d) wyszukiwaniem wolnych miejsc pracy, przyjmowaniem ofert pracy od pracodawców i kojarzeniem
z odpowiednimi osobami z bazy osób poszukujących pracy,
e) prowadzeniem elektronicznej bazy osób bezrobotnych, ofert pracy,
f) aktywizację zawodową.
4. Działalnością edukacyjną skierowaną do różnych grup społecznych i wiekowych, w tym:
a) organizację szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów, konferencji umożliwiających nabycie wiedzy, zwiększenie umiejętności,
b) organizację szkoleo i kursów zawodowych,
c) redagowaniem i wydawanie broszur, ulotek, konspektów o charakterze edukacyjnym,
d) aplikowanie po środki zewnętrzne i realizację projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
5. Wspieraniem aktywności gospodarczej Gminy, w tym:
a) Upowszechnianiem informacji istotnych dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy gospodarczej.
b) udzielaniem porad dotyczących rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, oraz informacji o możliwych źródłach jej finansowania,
c) aplikowaniem o środki unijne w działaniach wspierających rozwój gospodarczy Gminy,
d) szerzeniem wiedzy nt. przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
6. Działalnością promocyjno-informacyjną opartą o walory gospodarcze, turystyczne, rekreacyjne Gminy Mszczonów, w tym:
a) redakcją i wydawnictwem Mszczonowskiego Biuletynu Informacyjnego „Merkuriusz Mszczonowski”,
b) administracją oficjalnych serwisów internetowych: Gminy Mszczonów i Gminnego Centrum Informacji,
c) koordynacją konkursów promocyjnych przeznaczonych dla Gminy Mszczonów,
d) promocją Gminy w mediach lokalnych, regionalnych, krajowych i zagranicznych,
e) opracowywaniem i wydawaniem folderów, map, broszur, albumów, przewodników, prezentacji tematycznych promujących gminę Mszczonów,
f) organizacją imprez, spotkań, konferencji, seminariów.
7. Prowadzeniem Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, której celem jest promowanie miasta poprzez gromadzenie i ochrona kulturalnego dziedzictwa Gminy Mszczonów, a także upowszechnianie wiedzy o historii Mszczonowa i jego okolic, w tym:
a) gromadzenie zabytków i regionaliów
b) katalogowanie, opracowywanie i digitalizacja zgromadzonych zbiorów,
c) przechowywanie gromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwa oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,
d) upowszechnianie wiedzy o historii Ziemi Mszczonowskiej poprzez opracowywanie publikacji prasowych oraz edycję wydawnictw książkowych i broszur tematycznych
e) urządzanie wystaw stałych i czasowych,
f) prowadzenie działalności edukacyjnej dotyczącej historii Ziemi Mszczonowskiej,
g) udostępnianie zbiorów użytkownikom
h) współpraca z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się tematyką historii i dziedzictwa Ziemi Mszczonowskiej
i) organizację imprez plenerowych, spotkań, odczytów mających na celu promowanie i upowszechnianie wiedzy
Ziemi Mszczonowskiej
II. Funkcjonowanie Filii GCI w Osuchowie, która realizuje zadania o których mowa w § 4 pkt. 8 oraz § 5 pkt. I ust 1-6 w zakresie:
1. doradztwa rolniczego w ramach poszczególnych programów unijnych i krajowych,
2. przekazywania informacji dla rolników dotyczącej możliwości przekwalifikowania zawodowego,
3. konsultacji dotyczących prowadzenia działalności zbliżonej do rolniczej lub rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
4. organizacji szkoleo i kursów dla rolników.
§ 6.
GCI może świadczyć usługi, związane z realizacją zadań objętych niniejszym statutem, z zakresu:
1. organizacji szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów, konferencji płatnych i bezpłatnych
2. wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu komputerowego,
3. redagowania, przepisywania, drukowania, kserowania, skanowania, faksowania, laminowania, bindowania dokumentów,
4. pomocy w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie zewnętrzne dla różnych podmiotów.
Rozdział 3.
Zasady funkcjonowania GCI
§ 7.
1. GCI zarządza i reprezentuje na zewnątrz Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Mszczonowa.
2. Kierownik Centrum działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Mszczonowa.
3. Wynagrodzenie oraz szczegółowy zakres czynności i obowiązków Kierownika ustala Burmistrz Mszczonowa.
4. Kierownik GCI jest odpowiedzialny za całokształt jego działalności, właściwą organizację oraz efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem.
§ 8.
Zasady korzystania z usług GCI określa Kierownik w Regulaminie GCI.
§ 9.
1. Pracowników GCI zatrudnia Kierownik, który wykonuje wszelkie czynności wynikające ze stosunku pracy do zatrudnionych przez siebie pracowników.
2. Wynagrodzenia i zatrudnianie pracowników GCI ustalane są w oparciu o odrębne przepisy.
§ 10.
1. GCI jako jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. GCI prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.
3. Podstawą gospodarki finansowej GCI jest plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
4. Osiągany dochód z działalności GCI odprowadzany jest do budżetu Gminy.
5. Obsługa finansowo – księgowa jest prowadzona przez GCI.
§ 11.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
§ 12.
Likwidacja GCI następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej.

drukujdrukuj

Zobacz także:

historia
zakres działalności
regulamin GCI
pracownicy
sprawozdania z działalności

Mapa InteraktywnaMikroporady

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.