Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 16 Grudnia 2018  |  imieniny: Zdzisława, Adelajdy

Menu strony

Banery

Treść strony

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM)

Regionalny Program Operacyjny jest jednym z 16 programów regionalnych, które będą realizować Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (SRK) oraz Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie.

Cel główny RPO WM
Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.

Realizacja celu głównego będzie się odbywać poprzez:

  • rozwój gospodarki, w tym gospodarki opartej na wiedzy i rozwój społeczeństwa informacyjnego,
  • poprawę i uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej,
  • wzmacnianie endogenicznych czynników rozwoju województwa mazowieckiego,
  • podniesienie standardów warunkujących rozwój kapitału ludzkiego w regionie.

 

Priorytety RPO WM 2007-2013 (mln euro)

Środki UE

2007-2013

1831,50

Rozkład procentowy

100,00

1.      Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

430,40

23,50

2.       Przyspieszenie e- rozwoju Mazowsza

205,18

11,20

3.       Regionalny system transportowy

538,46

29,40

4.      Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

197,80

10,80

5.       Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu

89,74

4,90

6.      Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

150,18

8,2

7.      Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkieg

164,84

9,00

8.       Pomoc techniczna

54,95

3,00

 

Podległe priorytety i działania:

Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu
Działanie 1.1. Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego.

Działanie 1.2. Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka.

Działanie 1.3. Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą.
Działanie 1.4. Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu.
Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości.
Działanie 1.6. Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym.
Działanie 1.7. Promocja gospodarcza.
Działanie 1.8. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT).

Priorytet II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza
Działanie 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu.
Działanie 2.2. Rozwój e-usług.
Działanie 2.3. Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP.

Priorytet III. Regionalny system transportowy
Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa.
Działanie 3.2. Regionalny transport publiczny.
Działanie 3.3. Lotniska i infrastruktura lotnicza.

Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka
Działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa.
Działanie 4.2. Ochrona powierzchni ziemi.
Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka.
Działanie 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu.

Priorytet V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu
Działanie 5.1. Transport miejski.
Działanie 5.2. Rewitalizacja miast.

Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji
Działanie 6.1. Kultura.
Działanie 6.2. Turystyka.

Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego
Działanie 7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia.
Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji.
Działanie 7.3. Infrastruktura służąca pomocy społecznej.

Priorytet VIII. Pomoc techniczna

źródło: www.mazowia.eu

Zobacz także

SWIRM

ZPORR 2004-2006

drukujdrukuj

Mapa InteraktywnaMikroporady

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.