Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 26 Czerwca 2019  |  imieniny: Jana, Pawła

Menu strony

Banery

Treść strony

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.

Cele szczegółowe opracowane na podstawie diagnozy społeczno-ekonomicznej to:
Cel 1. Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy.

Cel 2. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.

Cel 3. Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa.

Cel 4. Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa.

Cel 5. Wzrost spójności terytorialnej.

W PO KL można wyróżnić komponent centralny i komponent regionalny:

Komponent centralny:
Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna

Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty

Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka

Priorytet V: Dobre rządzenie

Komponent regionalny:
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej

Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Priorytet X: Pomoc Techniczna

Instytucje Wdrażające dla PO KL na Mazowszu:

W nowym okresie programowania wdrażaniem komponentu regionalnego PO KL zajmują się:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Dla Priorytetów od VI do X tworzących komponent regionalny PO KL z wyłączeniem Działania 6.1.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Dla Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Podległe priorytety i działania:

Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy"

Poddziałanie 6.1.2 "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej – projekty konkursowe
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Poddziałanie 8.1.3 „Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności”
Poddziałanie 8.1.4 ,,Przewidywanie zmiany gospodarczej”
Działanie 8.2 Transfer wiedzy

Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych

Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Priorytet X: Pomoc Techniczna

źródło: www.mazowia.eu

Zobacz także

EFS 2004-2006

ZPORR/EFS 2004-2006

drukujdrukuj

Mapa InteraktywnaMikroporady

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.