Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 27 Maja 2019  |  imieniny: Jana, Magdaleny

Menu strony

Banery

Treść strony

STYPENDIUM SZKOLNE - informacje

Stypendium szkolne jest okresowym świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielanym uczniom na podstawie przepisów rozdziału 8a (art. 90b-90u) ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2156, póź. zm.).

Beneficjenci stypendium szkolnego

Pomoc materialna przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, [nowe brzmienie pkt 1) wejdzie w życie z dn. 01.10.2016 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1198): uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia]
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
 3. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 4. uczniom szkół niepublicznych nieposiadajacych uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 5. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. [nowe brzmienie pkt 4)-5) wejdzie w życie z dn. 01.10.2016 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1198): uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.]

Kryteria przyznawania stypendium szkolnego

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka i długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło jakieś zdarzenie losowe.

Rodziną w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 163, z póź. zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 514,00 zł (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 163, z póź. zm.)).

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Mszczonów

Stypendium nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem ust. 13 ustawy o systemie oświaty.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia;
 2. pełnoletniego ucznia/słuchacza;
 3. dyrektora szkoły, kolegium/ośrodka;
 4. z urzędu.

Pouczenie:

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90o ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty).
 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90o ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty)
 3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90o ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty)
 4. Na podstawie art. 233 kodeksu karnego kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Formy i okres przyznania stypendium szkolnego

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą. Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest poprzez udokumentowanie przez rodzica (pełnoletniego ucznia) faktycznie poniesionych kosztów rachunkami, fakturami bądź innymi dokumentami.
 2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
 3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zawiązanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych).
 4. Świadczenia pieniężnego, jeśli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 1,2 i 3 nie jest możliwe albo nie jest celowe.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

[nowe brzmienie tekstu wejdzie w życie z dniem 01.10.2016r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1198): Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.].

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek.
 2. Dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów.
 3. W przypadku ubiegania się o pokrycie całkowitych lub częściowych kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, lub w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub informację o tych zajęciach edukacyjnych, podmiocie prowadzącym zajęcia, koszcie prowadzonych zajęć.

Osoby pobierające inne stypendia są zobowiązane do przedstawienia zaświadczenia ze szkoły lub uczelni o wysokości pobieranego świadczenia.

Wniosek z kompletem dokumentów o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego w siedzibie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie przy ul. Grójeckiej 45.

Za dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 163, z późn. zm.), uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszona o:

 1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

Do dochodu nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
5a) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015r. poz. 693);
6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.
7) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332, z późn. zm.);
8) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 753) [Dodany pkt  wejdzie w życie z dn. 2.09.2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 753)].
 

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

 1. opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
 2. opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny – dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:

 1. przychodu;
 2. kosztów uzyskania przychodu;
 3. różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
 4. dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przepadku, gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem;
 5. odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
 6. należnego podatku;
 7. odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288,00 zł netto na osobę.

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z hektarów przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

 1. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; w przypadku osoby samotnie gospodarującej;
 2. kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

Organ przyznający dofinansowanie

Stypendium szkolne przyznaje w drodze decyzji administracyjnej dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem organu I instancji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2156, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015r. 163, z późn. zm.).
 3. Uchwała Nr L/398/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 8 października 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mszczonów (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2014r. poz. 9716).
 4. Upoważnienie Burmistrza Mszczonowa Nr Or.0052.29.2014.JW z dnia 17 listopada 2014r. do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie.
-

Mapa InteraktywnaStopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.