Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 27 Maja 2019  |  imieniny: Jana, Magdaleny

Menu strony

Banery

Treść strony

Wyprawka 2016

Pomoc finansowa udzielana na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1045), pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmuje się uczniów:

l) słabowidzących,

2) niesłyszących,

3) słabo słyszących,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności

jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7

-posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa wart. 71 b

ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą",

uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI

szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły

zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej

do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym

oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej

szkoły muzycznej I stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas

III-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI-IX ogólnokształcącej szkoły

baletowej, lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I–III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy - w przypadku, gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy.

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników bądź materiałów edukacyjnych może złożyć:

  1. rodzic ucznia (opiekun prawny, rodzice zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka),
  2. pełnoletni uczeń,
  3. nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego dziecka.

Kompletne wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017 w terminie od dnia 16 sierpnia 2016r. do dnia 16 września 2016r.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2156, z późn. zm.).

Dowodem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych może być:

  1. faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka),
  2. rachunek, paragon,
  3. oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych wraz z informacją o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2016 r.. „Wyprawka szkolna”,
  4. w przypadku zbiorowego zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, zwrot kosztów następuje po przedłożeniu  potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub  materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Podmiot, który dokonał zakupu, wystawia potwierdzenie zakupu na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.

Informację w zakresie szczegółowych zasad składania wniosków i refundowania wydatków można pozyskać w szkole, w której uczeń będzie objęty pomocą w ramach programu „Wyprawka szkolna w 2016 r.”.

Pliki do pobrania

-

Mapa InteraktywnaStopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.