Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 26 Czerwca 2019  |  imieniny: Jana, Pawła

Menu strony

Banery

Opis strony

regulaminy i harmonogramy

Treść strony

ZEBRANIE DLA RODZICÓW + DNI OTWARTE

OGŁOSZENIE
 

Zebranie organizacyjne

dla 
rodziców dzieci przyjętych na rok

szkolny 2018/2019

odbędzie się dnia

26 czerwca o godz. 17.00

 

w sali widowiskowej przy

ul. Tarczyńskiej 28

 

 

Dni otwarte dla nowych dzieci:

25 czerwca – Tarczyńska 25 godz. 16.00 – 17.00

 

26 czerwca – Warszawska 26 godz. 16.00 – 17.00

dokumenty do pobrania

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2018-2019

REGULAMIN REKRUTACJI

DZIECI DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR1 W MSZCZONOWIE

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Podstawa prawna:

- w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz Uchwałę Nr XXXV/254/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 lutego 2017 r.

    I.  Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola w bieżącym roku szkolnym (2017/2018)

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu do którego dziecko uczęszcza dziecko.

   II. ZASADY  PRZYJĘĆ

 1. Do Miejskiego Przedszkola Nr1 w Mszczonowie są przyjmowane dzieci w wieku 3, 4, 5 i 6  lat (urodzone w latach 2015-2012), zamieszkałe na terenie Mszczonowa i gminy Mszczonów oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w 2016 r. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.
 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.
 5. Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.
 6. W oddziałach w/w   maksymalna ilość dzieci wynosi po 25.

     III. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 2. We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkole według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
 3. Wniosek pobierany jest w sekretariacie przedszkola od poniedziałku do piątku następnie wypełniany odręcznie i po podpisaniu składany w przedszkolu.
 4. Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 5. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 6. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).
 7. Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w przedszkolu.
 8. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może: żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów), zwrócić się do burmistrza Mszczonowa o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. W tym celu burmistrz korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka. O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 9. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnienie nie zostało potwierdzone.
 10. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:

- w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,

- w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr XXXV/254/17 Rady Miejskiej, tzw. kryteria samorządowe.

11. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

12. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane

13. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

14. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

- wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

- wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Mszczonowie prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola według opisanych zasad.

IV. K R Y T E R I A    R E K R U T A C Y J N E

L.p.

KRYTERIA REKRUTACYJNE                                     określone w art. 131 ustawy Prawo oświatowe

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

 

Oświadczenie o wielodzietności  rodziny kandydata.

2.

Niepełnosprawność kandydata

 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. Poz. 2046 i 1948).

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r Poz. 2046 i 1948.).

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.Poz. 2046 i 1948).

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. Poz. 2046 i 1948).

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. Poz. 575, 1583 i 1860).

L.p.

K R Y T E R I A 
 REKRUTACYJNE 
                     (samorządowe)

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

1.

Kandydat sześcioletni, kandydat pięcioletni, kandydat czteroletni, kandydat trzyletni oraz kandydat z odroczonym obowiązkiem szkolnym ubiegający się o:

a)przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/punktu przedszkolnego przy szkole podstawowej- mieszkający w miejscowości położonej w obwodzie szkoły podstawowej, w której znajduje się ten oddział przedszkolny/punkt przedszkolny pierwszego wyboru, lub

b)przyjęcie do przedszkola- mieszkający w miejscowości położonej w obwodzie szkoły podstawowej znajdującej się najbliżej przedszkola

50pkt.

Pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)                          

2.

Kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację w przedszkolu pierwszego wyboru, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej /punkcie przedszkolnym pierwszego wyboru lub w szkole podstawowej, w której znajduje się oddział przedszkolny/ punkt przedszkolny pierwszego wyboru.

10pkt.

Pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna).

3.

Kandydat, którego rodzice (prawni opiekunowie)  pracują/wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej/prowadzą gospodarstwo rolne/prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym.

Dla każdego rodzica(prawnego opiekuna)-5pkt. max 10 pkt

Pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna).

4.

Kandydat którego rodzic/ rodzice (prawny opiekun/prawni opiekunowie) mieszkają w Gminie Mszczonów i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Żyrardowie lub płacą ubezpieczenie KRUS w Żyrardowie

Dla każdego rodzica (prawnego opiekuna)- 10 pkt max 20 pkt.

Pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna).

5.

Kandydata z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny lub nadzorem kuratorskim.

 

5pkt.

Pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna).

 

 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu dopuszcza się losowy wybór zakwalifikowanych.
 2. Jeżeli liczba wniosków jest mniejsza niż liczba miejsc dopuszcza się przyjęcie dziecka mieszkającego w innej gminie. Decyzję podejmuje dyrektor przedszkola.

V. TERMINY  POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym

do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mszczonów

L. p.

Czynności

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

od 1 do 20 marca

2018 r. do godz. 14.00

 

 

od 1 do 8 czerwca

2018 r. do godz. 14.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

do 27 marca 2018 r.

 

 

do 18 czerwca 2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

28 marca 2018 r.

do godz. 13.00

 

19 czerwca 2018 r.

do godz. 14.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

od 28 marca (od godz. 13.00) do 6 kwietnia 2018 r. do godz. 14.00

 

od 20 do 27 czerwca 2018 r. do godz. 14.00

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc.

 

9 kwietnia 2018 r.

do godz. 14.00

 

28 czerwca 2018 r.

do godz. 14.00

 

 

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MSZCZONOWA

Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59, 949 i 2203),

podaję do publicznej wiadomości:

 

 1. HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ  UZUPEŁNIAJĄCYM  NA ROK SZKOLNY 2018/2019 DO PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MSZCZONÓW  określa  Zarządzenie Nr 6/18 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 stycznia  2018 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mszczonów.

 

https://www.bip.mszczonow.pl/plik,6641,zarzadzenie.pdf

 

 1. KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM, LICZBĘ PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA TYCH KRYTERIÓW  określają:

Uchwała Nr XXXV/254/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów.

http://www.bip.mszczonow.pl/plik,5880,254-pdf.pdf

Uchwała Nr XXXV/253/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Mszczonów.

http://www.bip.mszczonow.pl/plik,5867,253-pdf.pdf

ogłoszenie

Mapa InteraktywnaMikroporady

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.