Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 16 Lipca 2019  |  imieniny: Ruty, Marii

Menu strony

Banery

Treść strony

INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W KLASACH  I-III

W roku szkolnym 2011/12 w klasach I-III realizowany jest projekt finansowany ze środków europejskich w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1., Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. W ramach programu nasi uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach w wymiarze 4 godzin tygodniowo:

a/ gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna – 2 godz.

b/ zajęcia matematyczno –przyrodnicze dla dzieci uzdolnionych – 2 godz.

Na realizację projektu szkoła otrzymała 30 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego. Koszty prowadzenia zajęć pokrywa Organ Prowadzący.

__________________________________________________________________________________________________

II  EDYCJA  PROJEKTU

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła zakwalifikowała się do drugiej edycji projektu "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III". W dodatkowych zajęciach wezmą udział uczniowie z klas I - III, którzy dotychczas nie korzystali z tej formy wsparcia.  Dodatkowo szkoła otrzyma pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy o wartości ok. 30 000 zł, niezbędne do prowadzenia zajęć. Zajęcia potrwają do końca roku szkolnego. Poniżej informacje dotyczące szczegółowych założeń projektu oraz harmonogram realizacji zajęć.

 

Realizacja projektu systemowego:

„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych"

 w Szkole  Podstawowej w Piekarach

 

     Projekt systemowy: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych"realizowany jest od 1 października 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.  Działania są prowadzone w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych", na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL09.01.02-14-321/13-00 podpisanej z Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Głównym celem projektu jest wsparcie w roku szkolnym 2013/2014 indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III czterech szkół podstawowych funkcjonujących w Gminie Mszczonów, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

Cele szczegółowe projektu:

  • zapewnienie każdemu dziecku, objętemu wsparciem w ramach projektu, oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi - w okresie do końca realizacji projektu,
  • stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne - w okresie do końca realizacji projektu,
  • zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się u 50% uczniów uczestniczących w projekcie, w wyniku realizacji projektu indywidualizacji,
  • zwiększenie dostępności wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom (w szczególności dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych) w szkołach podstawowych Gminy Mszczonów - w okresie realizacji projektu.

 

W ramach projektu, w naszej szkole realizowane są zajęcia następujące zajęcia dodatkowe:

  • gimnastyka korekcyjna - 1 grupa - 60 h zajęć,
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 1 grupa - 60 h zajęć,

W projekcie uczestniczą uczniowie klas I i II. W zajęciach gimnastyki korekcyjnej bierze udział 9 uczniów, zaś w zajęciach przeznaczonych dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych uczestniczy 7 uczniów.

 

ZAJĘCIA GIMNASTYKI KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNEJ:

     Celem zajęć gimnastyki korekcyjnej jest podnoszenie ogólnej sprawności organizmu poprzez zwiększanie zakresu ruchów w stawach, wzmacnianie siły mięśni, zwiększanie samodzielności i zdobywanie umiejętności niezbędnych w życiu codziennym, korekcja istniejących wad, zapobieganie pogłębianiu wad postawy, kształtowanie odruchu prawidłowej postawy oraz wdrażanie do rekreacji ruchowej.

Zajęcia odbywają się w środy i czwartki. Uczniowie bardzo chętniei systematycznie  biorą w nich udział, z dużym zaangażowaniem i starannością wykonują ćwiczenia. W czasie zajęć stosowane są różne metody i formy pracy.  Dobór ćwiczeń jest dostosowany do indywidualnych potrzeb, możliwości i wieku dzieci. Podczas zajęć dzieci uczą się również zasad bezpiecznego zachowania się w czasie wykonywania ćwiczeń i zabaw ruchowych. Dzięki pomocom zakupionym ze środków funduszu UE zajęcia z gimnastyki korekcyjnej są dla uczestników bardzo atrakcyjne, dzieci chętnie z nich korzystają. 

Uczestnictwo w zajęciach pozwala dzieciom na wszechstronny i harmonijny rozwój całego organizmu, podnosi wiarę we własne siły oraz dostarcza wiele pozytywnych emocji.

Oprac. szkolny koordynator projektu -  Jolanta Zdulska

 

ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W ZDOBYWANIU UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH

W zajęciach  uczstniczy siedmioro dzieci z klas I- II. Głównym założeniem programu jest stymulowanie wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów, przede wszystkim rozwijanie ich ogólnych zdolności poznawczych, samodzielnego logicznego myślenia oraz wyposażenie ich w wiedzę i wykształcenie takich umiejętności, które umożliwią im kontynuowanie nauki w klasach programowo wyższych oraz poprawę wyników uzyskiwanych na kartkówkach, sprawdzianach śródrocznych i końcoworocznych. 

Celem zajęć jest przede wszystkim wyeliminowanie braków w wiadomościach i umiejętnościach w zakresie nauczania matematyki, pokonywanie trudności i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

Treści programowe dotyczą:

- orientacji przestrzennej,

- kształtowania pojęcia liczby naturalnej,

- zapisywania czynności rachunkowych w formie działań matematycznych,

- klasyfikowania obiektów,

- rozwiązywania zadań tekstowych,

- wspomaganie rozwoju intuicji geometrycznej,

- różnych sposobów przeliczania elementów i określania liczebności zbiorów,

- obliczania sum i różnic oraz iloczynów i ilorazów w dostępnym dla uczniów zakresie,

- zdobywania wiadomości i umiejętności praktycznych.

Na zajęciach stosowane są różnorodne metody i formy pracy, wykorzystywane są również różnorodne pomoce zakupione ze środków  UE takie jak np.: kolorowe liczby, żetony, waga liczb, kasa edukacyjna, PUS  i wiele innych. Uczniowie bardzo chętnie uczęszczają na zajęcia i z dużym zaangażowaniem podejmują zadania, które dostosowane są do ich indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz edukacyjnych.

Oprac. nauczyciel prowadzący zajęcia -  B. Zygier

 

Harmonogram realizacji zajęć w ramach projektu

„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych”

 

l.p

Nazwa (rodzaj) zajęć

Liczba uczestników

Liczba godzin tygodni.

Osoba prowadząca zajęcia

Termin zajęć

 

1.

Gimnastyka korekcyjno -kompensacyjna

9

2

M. Sekulska

środa:

12.45 – 13.45

 

       czwartek:         12.45 – 13.45

 

2.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 

 

7

2

B. Zygier

poniedziałek:

12.45 – 13.45

 

 

piątek:

12.45 – 13.45

 

 

Mapa InteraktywnaMikroporady

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.