Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 16 Lipca 2019  |  imieniny: Ruty, Marii

Menu strony

Banery

Treść strony

 

 

DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI

- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych

W roku szkolnym 2012/13 nasza szkoła realizuje projekt „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”. Przyjęty przez Samorząd Województwa Mazowieckiego do realizacji w roku szk. 2012/2013 projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” , Działanie 9.1. – „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 0.1.2. – „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Wartość projektu – 18 000 zł.

Nadrzędnym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas IV-VI poprzez rozszerzenie oferty zajęć edukacyjno-wychowawczych o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Istotnym zamierzeniem projektu jest również przeciwdziałanie agresji i przemocy, udzielanie wsparcia pedagogiczno – psychologicznego dzieciom z trudnościami w nauce, kształtowanie u uczniów umiejętności spędzania wolnego czasu oraz upowszechnianie idei wychowania przez sport.

Blok nieodpłatnych zajęć dodatkowych obejmuje 5 modułów o łącznym wymiarze 20 godzin miesięcznie, w tym:

a/ 4 godz. zajęć z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych,

b/ 4 godz. zajęć z języków obcych,

c/ 3 godz. zajęć z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych,

d/ 3 godz. zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno –pedagogicznego,

e/ 6 godz. zajęć wychowawczo – sportowych.

W ramach wsparcia finansowego szkoła otrzyma środki na pokrycie kosztów prowadzenia zajęć, na zakup pomocy dydaktycznych, zakup biletów wstępu do różnych instytucji kultury.

  

Sprawozdanie z realizacji projektu  "DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI" - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych

 

 

      W roku szkolnym 2012/13 w Szkole Podstawowej w Piekarach realizowany był projekt „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”. 

Projektem objętych było 20 uczniów z klas IV i V. Jego celem było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas IV-V poprzez rozszerzenie oferty zajęć edukacyjno-wychowawczych o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.  

Od 1 września 2012r. do 28 czerwca 2013r. odbyło się łącznie 200 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Blok ten obejmował:

  • zajęcia ICT –  odbyło się 40 godzin zajęć z zakresu technologii informatycznej. W tym czasie uczniowie poszerzali swoją wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi komputera, czy właściwego i bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie mieli możliwość dalszego poznawania programów komputerowych. Wykonywali wiele praktycznych ćwiczeń.    
  • zajęcia  z przedmiotów przyrodniczo – matematycznych – odbyło się 30 godzin. Zajęcia przyrodnicze (10 godzin) między innymi doskonaliły umiejętności praktyczne - korzystanie z planu, mapy, wdrożyły do zachowywania ostrożności i zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu ze sprzętów codziennego użytku.

W ramach zajęć matematycznych (20 godzin) uczniowie m.in. ćwiczyli umiejętności związane z działaniami na liczbach naturalnych, doskonalili technikę wykonywania działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, pogłębili swoją wiedzę z zakresu geometrii.

  • zajęcia w zakresie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego – odbyło się 30 godzin zajęć. Dzięki tym zajęciom wzmocnione zostało poczucie własnej wartości uczniów, poprawiła sie komunikacja interpersonalna,  udało wyeliminować się niektóre zachowania agresywne, uczniowie wiedzą  jak pracować, aby wykorzystywać w pełni swoje mocne strony. 
  • zajęcia sportowo – wychowawcze – zrealizowanych zostało 60 godzin zajęć. Zajęcia przeprowadzano nie tylko na terenie szkoły, ale także odbywały się wyjazdy na  obiekty rekreacyjno – sportowe w najbliższych miejscowościach, np., Termy Mszczonowskie, Kompleks AQUA w Żyrardowie, uczniowie brali też udział w rajdzie rowerowym i rajdzie pieszym. Uczniowie rozwijali swoje zainteresowania oraz sprawność sportową. Uczyli się, jak aktywnie spędzać czas.     
  • zajęcia z zakresu języka obcego – odbyło się 40 godzin zajęć. Uczniowie doskonalili umiejętność porozumiewania się w języku angielskim, wzbogacili zasób słownictwa,  pogłębili wiedzę z zakresu gramatyki języka angielskiego. Uczniowie mieli okazję praktycznego posługiwania się językiem angielskim.   

      Podczas zajęć wykorzystywane były różne ciekawe formy i metody pracy. Wszystkie zajęcia cieszyły sie dużym zainteresowaniem dzieci. Zajęcia w kompleksach sportowych mogły odbyć się dzięki środkom przeznaczonym na zakup biletów. Wizyty w obiektach sportowych (basen, lodowisko, kręgielnia) były atrakcyjne i interesujące dla uczniów.

Zajęcia realizowane w ramach Projektu pozwoliły kształtować u uczniów umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego, prawidłowe  postawy społeczne, poszerzały zasób wiedzy.  Poprzez wyjazdy dzieci uczyły się jak należy prawidłowo zachowywać się w miejscach publicznych. Dzięki zajęciom z poszczególnych bloków dzieci miały możliwość doskonalenia umiejętności opanowanych już wcześniej, w ramach zajęć lekcyjnych. Na zajęcia dzieci uczęszczały systematycznie i chętnie oraz aktywnie brały w nich udział.

W ramach projektu zakupione zostały pomoce dydaktyczne, które były wykorzystywane podczas zajęć.  

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Mapa InteraktywnaMikroporady

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.