Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 25 Czerwca 2019  |  imieniny: Doroty, Łucji

Menu strony

Banery

Treść strony

Stypendium Burmistrza Mszczonowa

Program Stypendialny Gminy Mszczonów

Informacje dotyczące ,,Programu Stypendialnego Gminy Mszczonów”

dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) uczących się w szkołach na terenie Gminy Mszczonów.

W ramach programu przyznawane jest jednorazowe świadczenie pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym – Stypendium Burmistrza Mszczonowa.

Kryteria przyznawania stypendium:

Stypendium może otrzymać uczeń, który w roku szkolnym spełnił, co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:

 1. został laureatem lub finalistą konkursów organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r.
  w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.),
 2. został laureatem lub finalistą olimpiad i turniejów organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r.
  w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).

Dokumenty o przyznanie stypendium mogą składać:

 1. rodzice/prawni opiekunowie ucznia niepełnoletniego,
 2. pełnoletni uczeń.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek (załącznik nr 2 do uchwały).
 2. Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły kopie dokumentów, poświadczających osiągnięcia ucznia.
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W dniu składania wniosku, wszystkie dokumenty podpisuje rodzic/rodzice lub opiekun prawny ucznia w przypadku ucznia niepełnoletniego.

Uczeń pełnoletni podpisuje dokumenty samodzielnie.

Dyrektor Szkoły, do której uczęszcza uczeń, zatwierdza wniosek pod względem formalnym oraz rekomenduje ucznia do pomocy stypendialnej.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty składa się za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie do 15 czerwca roku szkolnego, za który przyznawane jest stypendium na biuro podawcze Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, Plac Piłsudskiego 1.

Organ przyznający stypendium:

Stypendium przyznaje Burmistrz Mszczonowa po zaopiniowaniu wniosków przez Komisję Stypendialną.

Podstawa prawna:

Uchwała nr XXXI/234/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2013r.
w sprawie ustanowienia ,,Programu Stypendialnego Gminy Mszczonów” dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

 

Pliki do pobrania

-

Mapa InteraktywnaStopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.