Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 19 Lutego 2018  |  imieniny: Konrada, Arnolda

Menu strony

Banery

Treść strony

Ułatwienie startu mlodym rolnikom

 

Nazwa działania
Ułatwienie startu młodym rolnikom.

Kod działania
112.

Podstawa prawna
Art. 22 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW) (Dz. Urz. UE L 277, str. 1 z 21.10.2005).

Uzasadnienie
Przejmowanie gospodarstw przez młodych rolników sprzyja pożądanym zmianom strukturalnym w rolnictwie i prowadzi do wzrostu konkurencyjności sektora rolnego. Jednocześnie rozpoczęcie przez młodych rolników samodzielnej działalności wymaga poniesienia znacznych nakładów finansowych, przeznaczanych m.in. na modernizację gospodarstwa rolnego. Dlatego też konieczne jest skierowanie środków publicznych na sfinansowanie kosztów związanych z przejmowaniem i unowocześnianiem gospodarstw rolnych przez młodych rolników.

źródło:www.eurofarmer.pl

Cel działania
W ramach działania młodym rolnikom, rozpoczynającym samodzielne prowadzenie działalności rolniczej, będzie udzielana pomoc w formie jednorazowej premii. Pomoc będzie przyznawana rolnikom o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, którzy przedstawią i będą realizować plan rozwoju działalności rolniczej.

Beneficjent
Osoba fizyczna.

Kryteria dostępu
Beneficjent:
1) jest pełnoletni i nie ukończył 40 roku życia w dniu składania wniosku;
2) po raz pierwszy rozpoczyna samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego;
3) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadanego wykształcenia lub stażu pracy w rolnictwie lub uzupełni wykształcenie w ciągu 36 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa rolnego;
4) po przejęciu gospodarstwa rolnego i przez okres co najmniej 1 roku od wypłaty pomocy będzie ubezpieczony na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 nr 7, poz. 25, z późn. zm.), jako rolnik, z mocy ustawy w pełnym zakresie;
5) będzie prowadził gospodarstwo rolne przez okres co najmniej 5 lat od dnia wypłaty pomocy;
6) przedłoży plan rozwoju gospodarstwa rolnego (biznes plan) i w ciągu 5 lat zrealizuje jego założenia, w szczególności zrealizuje inwestycje o wartości odpowiadającej co najmniej 50 % kwoty otrzymanej pomocy.

Gospodarstwo rolne beneficjenta:
1) będzie stanowiło jego własność lub dzierżawę z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
2) ma powierzchnię użytków rolnych nie mniejszą niż średnia w danym województwie (w przypadku działów specjalnych produkcji rolnej kryterium minimalnej powierzchni nie jest wymagane) i nie większą niż 300 ha;
3) docelowo w okresie realizacji biznes planu spełni wymagane przepisami prawa standardy w zakresie higieny, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt.

Forma i wysokość pomocy finansowej
Jednorazowa premia w wysokości 50 tys. zł.

Zasięg geograficzny
Cały kraj.

Liczba beneficjentów
Szacowana liczba beneficjentów w latach 2007 – 2013 wynosi 35,2 tys.

Wskaźniki monitorowania
Wskaźniki produktu
1) liczba młodych rolników, którym udzielono pomocy - w podziale na: płeć, kategorię wiekową, rodzaj branży rolnej (TF 8), powiązanie z działaniem „Renty strukturalne”, wielkość ekonomiczną gospodarstwa rolnego, powierzchnię użytków rolnych, wykształcenie beneficjenta, województwa;
2) całkowita wartość inwestycji - w podziale na: płeć, kategorię wiekową; rodzaj branży rolnej (TF8), powiązanie z działaniem „Renty strukturalne”, wielkość ekonomiczną gospodarstwa rolnego, powierzchnię użytków rolnych, wykształcenie beneficjenta, województwa

pobierz wniosek

źródło:www.eurofarmer.pl

drukujdrukuj

Zobacz także:

Renty strukturalne
Modernizacja gospodarstw rolnych
Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa
Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności
Działania informacyjne i promocyjne
Grupy producentów rolnych.

Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów

Mapa InteraktywnaStopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.