Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 24 Czerwca 2018  |  imieniny: Jana, Danuty

Menu strony

Banery

Treść strony

CEREMONIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO

Gimnazjum im. J. A. Maklakiewicza
w Mszczonowie
96-320 Mszczonów, ul. Szkolna 3
telefon/fax: (46) 857 22 10
email: sekretariat.gim.mszczonow@wp.pl

Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną
i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych.

S Z T A N D A R     S Z K O Ł Y

 1. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu - Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie.

Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają  zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.

 1. Sztandar jest przechowywany na terenie Gimnazjum w zamkniętej gablocie.

Płatem Sztandaru jest tkanina barwy czerwonej po stronie głównej a barwy niebieskiej
po stronie odwrotnej. Jeden bok płata jest przymocowany do drzewca. Boki płata z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca są obszyte  złotą frędzlą. Na prawej stronie sztandaru znajduje się logo, pełna nazwa szkoły oraz data nadania imienia „2002”.
Na lewej stronie znajduje się godło Polski oraz napis o treści „Dom – Szkoła – Praca – Ojczyzna”. Sztandar ma kolor niebiesko - czerwony (wzór sztandaru jako załącznik nr 1).

 1. Składy pocztów sztandarowych powinien być wytypowany z uczniów klas II i III gimnazjum, wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu w następującym składzie: dowódca pocztu, chorąży (sztandarowy )
  i asysta.
 2. Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawców klas oraz samorząd szkolny na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone
 3. Kadencja pocztu trwa dwa lata (począwszy od dnia przekazania,tj. uroczystość pożegnania klas III), chyba że zaistnieje konieczność wytypowania nowego lub uzupełnienie składu aktualnego pocztu sztandarowego.
 4. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.
 5. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie w jednakowe peleryny oraz:
 • Uczeń- chorąży -  garnitur, ew. ciemne spodnie, biała koszula,
 • Uczennice-białe bluzki i ciemne spódnice (o podobnej długości)
 1. Insygnia pocztu sztandarowego:
 • biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym
  w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,
 • białe rękawiczki.

Uwaga: W przypadku, gdy poczet uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub gdy ogłoszono żałobę narodową, sztandar zostaje udekorowany czarnym kirem.

Sposób udekorowania kirem

Wstęga czarnej materii zaczynająca się w lewym górnym rogu, a kończąca w połowie dolnej czerwonej materii flagi, czyli na długości trzech czwartych płachty naszego sztandaru.

 1. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:

a) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

b) ślubowanie klas pierwszych

c) święto szkoły/ Patrona Szkoły 

d) uroczystości rocznicowe: Święto Niepodległości i Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

e) uroczyste pożegnanie klas III.

 1. Chwyty sztandaru:

- postawa  „zasadnicza”  -sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką na wysokości pasa. Lewa ręka
jak w postawie zasadniczej;

- postawa "spocznij"  sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie "zasadniczej". Chorąży i asysta w postawie "spocznij";

- postawa "na ramię"  -chorąży prawą ręką ( pomagając sobie lewą ) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca;

- postawa prezentuj   z postawy "zasadniczej" chorąży podnosi sztandar prawą ręką i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawej ręki na wysokości barku). Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie "zasadniczej";

-salutowanie sztandaru w miejscu- wykonuje się z postawy   „prezentuj”- Chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie "salutowania" przenosi sztandar do postawy "prezentuj";

- salutowanie sztandarem w marszu  z położenia "na ramię" w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu.

Komendy: „ na prawo patrz” - pochyla sztandar

"baczność"- bierze sztandar na ramię.

 1. Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru:

a) wprowadzenie sztandaru 

Lp.

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

Poczet sztandarowy

sztandar

1.

Proszę o powstanie

Uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru

przygotowanie
do wyjścia

postawa  „na ramię”

2.

"Baczność, Poczet Sztandarowy- Sztandar Szkoły wprowadzić!"

Uczestnicy w postawie "zasadniczej"

- wprowadzenie sztandaru

- zatrzymanie
na ustalonym miejscu

- w postawie "
na ramię w marszu"

- postawa "prezentuj"

3.

"Do hymnu."

jak wyżej

postawa ”zasadnicza”

postawa "salutowanie
w miejscu"

4.

„Po hymnie”

uczestnicy w postawie "spocznij"

spocznij

- postawa "prezentuj"

- postawa "spocznij"

5.

"Można usiąść"

uczestnicy siadają

spocznij

postawa "spocznij"

b) wyprowadzenie sztandaru

1.

proszę o powstanie

uczestnicy powstają przed odprowadzeniem sztandaru

spocznij

postawa "spocznij"

2.

"Baczność, Poczet Sztandarowy- Sztandar Szkoły wyprowadzić!"

uczestnicy w postawie
”zasadniczej „

- postawa  „zasadnicza”

-wyprowadzenie sztandaru

postawa "zasadnicza"

postawa "na ramię
w marszu"

3.

„Spocznij”

uczestnicy siadają

 

 

 
 1. CEREMONIAŁ PRZEKAZANIA SZTANDARU

Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystości Pożegnania Klas III w bezpośredniej obecności Dyrektora Szkoły.

Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu. Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi:

"Przekazujemy Wam sztandar szkoły-symbol patriotyzmu i tradycji Gimnazjum im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę."

Na co chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:

"Przyjmujemy od was sztandar. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki
i być godnymi reprezentantami Naszego Gimnazjum
."

Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po tym następuje przekazanie sztandaru. Po przekazaniu sztandaru stary skład pocztu sztandarowego dołącza do pozostałych na sali uczniów.

CEREMONIAŁ PRZEKAZANIA SZTANDARU

Lp.

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników

Poczet sztandarowy

Sztandar

1.

"Proszę wszystkich
o powstanie."

uczestnicy wstają

postawa

"spocznij"

postawa "spocznij"

2.

"Nowy Poczet Sztandarowy
(wytypowani uczniowie kl. II) do przekazania sztandaru- wystąp!"

uczestnicy postawa "zasadnicza" nowy skład pocztu występuje
i ustawia się  przodem
do sztandaru

postawa
"zasadnicza"

-postawa "zasadnicza"

postawa "prezentuj"

3.

"Baczność.  Poczet Sztandarowy- sztandar przekazać!"

uczestnicy postawa
”zasadnicza”

dotychczasowa asysta po przekazaniu ustawia się obok nowej asysty po lewej i prawej stronie

- chorąży przekazuje sztandar 'nowemu' chorążemu, mówiąc: " Przekazujemy Wam sztandar szkoły-symbol patriotyzmu i tradycji Gimnazjum
im. J.A. Maklakiewicza
w Mszczonowie. Opiekujcie się nim
i godnie reprezentujcie naszą szkołę. "

- 'nowy' chorąży odbierając sztandar, mówi: "Przyjmujemy od was sztandar. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami Naszego Gimnazjum" oraz klękając na jedno kolano, całuje róg sztandaru i odbiera sztandar od starszego chorążego;

 - sztandar w postawie "spocznij"

4.

"Baczność, ustępujący poczet odmaszerować.

Spocznij"

uczestnicy w postawie "zasadniczej"

postawa "zasadnicza"

postawa "spocznij"

postawa "prezentuj"

postawa "spocznij"

5.

"Baczność. Poczet Sztandarowy -sztandar wyprowadzić

postawa "zasadnicza"

postawa "zasadnicza" odprowadzenie sztandaru

postawa "zasadnicza"

postawa "na ramię
w marszu"

6.

„Spocznij”

uczestnicy siadają

 

 

 

13. CEREMONIAŁ ŚLUBOWANIA KLAS PIERWSZYCH

Lp.

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników

Poczet sztandarowy

Sztandar

1.

Proszę wstać

Uczestnicy wstają

 

 

2.

„Baczność. Poczet Sztandarowy- sztandar wprowadzić"

Uczestnicy w postawie zasadniczej

-wprowadzenie sztandaru,

zatrzymanie na ustalonym miejscu

-postawa "na ramię
w marszu"

-postawa zasadnicza

3.

"Do Hymnu Szkoły".

 

 

 

"Spocznij".

"Reprezentacje klas pierwszych - do ślubowania wystąp."

Wszyscy uczestnicy w postawie zasadniczej odśpiewują "Hymn Szkoły".

Uczestnicy w postawie "zasadniczej" ślubujący wyciągają dwa palce prawej dłoni w kierunku sztandaru, powtarzając słowa ROTY**

Postawa "zasadnicza"

-postawa "prezentuj"

-postaw "salutowanie
w miejscu"

4.

"Po ślubowaniu"

Uczestnicy "spocznij" ślubujący opuszczają rękę

Postawa "spocznij"

-postawa "prezentuj"

-postawa "zasadnicza"

5.

"Baczność. Poczet Sztandarowy- sztandar szkoły wyprowadzić".

Uczestnicy postawa "zasadnicza"

- postawa

„zasadnicza”

wyprowadzenie sztandaru

- postawa "zasadnicza"

- postawa "na ramię
w marszu"

6.

"Spocznij".

Uczestnicy siadają

 

 

TEKST ROTY ŚLUBOWANIA**:

-po każdym wersie * uczniowie odpowiadają: "ŚLUBUJEMY"

"My uczniowie Gimnazjum im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie ślubujemy:

 • dbać o honor i tradycje szkoły oraz godnie reprezentować jej imię na zewnątrz
 • kształtować ambicję i dumę z godnego miana gimnazjalisty
 • rzetelną nauką i pracą wypełniać pokładane w nas nadzieje naszych nauczycieli, wychowawców i rodziców
 • wyrabiać w sobie siłę woli, prawość charakteru, koleżeństwo i chęć niesienia pomocy innym
 • szanować poglądy i przekonania swoich kolegów i koleżanek
 • dbać o piękno mowy ojczystej i wyrażać się w sposób kulturalny
 • czcić i szanować symbole szkoły, miasta i kraju oraz nasze wartości narodowe
 • w imię odwagi i prawdomówności wytrwać we własnym ślubowaniu"

14.Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły

            Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych.

PODSTAWOWE CHWYTY MUSZTRY ZE SZTANDAREM W CZASIE UROCZYSTOŚCI

POSTAWY

OPIS CHWYTU

ZASTOSOWANE KOMENDY

Postawa zasadnicza

Sztandar postawiony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce podtrzymywane prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała. Lewa ręka w postawie zasadniczej.

Po komendach: 
"Poczet stój" (po marszu). 
Po komendzie: "Baczność" 
(podawanej przez 
prowadzącego uroczystość).

Postawa "spocznij"

Sztandar trzymany przy prawej nodze, jak w postawie zasadniczej. Chorąży i asysta pozostają w postawie spocznij - ciężar ciała przenoszą na prawą nogę przy jednoczesnym wysunięciu pięty lewej stopy na wysokość środka prawej, przy jednoczesnym skręcie lewej o 45 stopni w lewą stronę.

Po komendzie: "Spocznij" (podawanej przez chorążego po zatrzymaniu pocztu) następuje tu automatycznie wyrównanie linii i odległości.
Po komendach: "Po ślubowaniu", 
"Po hymnie".

Postawa
"na ramię sztandar"

Chorąży przesuwa prawą rękę po drzewcu na wysokość prawego barku, przy jednoczesnym położeniu lewej na drzewcu na wysokości pasa. Po przebrzmieniu zapowiedzi komendy: "sztandar" energicznym ruchem przenosi drzewce sztandaru na prawy bark, zatrzymując go w pochyleniu 45 stopni. Płachta sztandaru musi być oddalona od barku przynajmniej na szerokość dłoni.

Automatycznie po komendzie 
"Sztandar wprowadzić" lub 
"Poczet sztandarowy - Wystąp"

Postawa 
"prezentuj sztandar"

Z postawy zasadniczej chorąży kładzie lewą rękę na drzewcu sztandaru poniżej końca zaczepu płachty, przy jednoczesnym maksymalnym opuszczeniu prawej po drzewcu. Po przebrzmieniu komendy "prezentuj sztandar" wykonuje salutowanie sztandarem.

Po komendzie prowadzącego  "Na prawo/lewo patrz" Po komendzie chorążego pocztu "Baczność", w czasie czytania ewangelii, Podniesienia Hostii, Przeistoczenia, Błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, śpiewu hymnu kościelnego, roty, ogłoszenia minuty ciszy, składania trumny do grobu, podczas składania wieńców, śpiewu hymnu organizacji, na uroczystość której poczet został zaproszony, jeżeli wcześniej prowadzący nie podał odpowiednich komend oraz przed Najświętszym Sakramentem w czasie uroczystego wejścia do świątyni.

Salutowanie 
sztandarem w miejscu

Wykonuje się z postawy prezentuj. Chorąży robi zwrot w prawo skos, przy jednoczesnym wysunięciu lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyleniu sztandaru w przód do kąta 45 stopni. Ręka lewa pozostaje co najmniej w odległości dłoni od płachty sztandaru.

Po komendach i w sytuacjach jak w rubryce powyżej oraz samoczynnie, gdy odbierający honory zbliży się na pięć kroków do sztandaru.

Salutowanie 
sztandarem w marszu

Z położenia na ramię w taki sam sposób jak w czasie salutowania w miejscu.

"Na prawo patrz" pochyla sztandar pod kątem 45 stopni, pozostając w marszu krokiem defiladowym. "Baczność" - dokonuje położenia sztandaru na ramię.

CEREMONIAŁ WEJŚCIA NA MSZĘ ŚW.

            W czasie wprowadzenia sztandaru wierni pozostają w pozycji stojącej.
Jeżeli w czasie Mszy św. jest wyznaczony prowadzący ceremoniał ze sztandarem, wówczas on podaje komendy, w przeciwnym wypadku ciche komendy podaje chorąży.

L.p.

KOMENDY

POCZET SZTANDAROWY

OPIS CHWYTU

1.

Poczet - Baczność!

Postawa zasadnicza. Chorąży wykonuje chwyt - na ramię.

Postawa na ramię

2.

Na wprost - Marsz!

Maszeruje krokiem defiladowym.

Postawa na ramię

3.

Poczet - Stój!

Słowo: poczet - podaje na lewą nogę. Stój - na prawą, a zatrzymanie następuje na lewą po dostawieniu prawej.

Postawa spocznij

4.

Poczet - Baczność!

Asysta w postawie zasadniczej, a chorąży układa ręce do postawy prezentuj.

Postawa prezentuj

5.

Na prawo - Patrz!

Po przebrzmieniu komendy prezentuje sztandar 
przed Najświętszym Sakramentem.

Salutowanie 
sztandarem w miejscu

6.

Poczet - Spocznij!

Opuszcza sztandar po postawie: spocznij.

Postawa spocznij

7.

Poczet - Baczność!

Asysta w postawie zasadniczej, a chorąży przekłada sztandar na ramię.

Postawa na ramię

8.

W prawo - Zwrot!

Wykonuje zwrot w prawo.

Postawa na ramię

9.

Na wprost - Marsz!

Marsz krokiem defiladowym na wprost, a następnie 
do miejsca zatrzymania po lewej stronie ołtarza.

Postawa na ramię

10.

Poczet - Stój!

Zatrzymanie jak w wierszu trzecim.

Postawa na ramię

11.

W lewo - Zwrot!

Wykonują zwrot w lewo.

Postawa na ramię

12.

Poczet - Spocznij!

Wykonują komendę spocznij. Równają linie i odległości.

Postawa spocznij

13.

Po: "Słowa ewangelii wg św....". Poczet - Baczność!

Asysta w postawie zasadniczej, a chorąży, po wcześniejszym ułożeniu rąk, salutuje sztandarem w miejscu.

Salutowanie 
sztandarem miejscu

14.

Po: "Oto Słowo 
Pańskie. Poczet - Spocznij! 

Wykonują komendę spocznij.

Postawa spocznij

15. /16. Takie same komendy i postawy obowiązują w czasie Przeistoczenia i Podniesienia.

17.

Po błogosławieństwie: Poczet - Baczność!

Asysta w postawie zasadniczej, a chorąży wykonuje chwyt na ramię.

Postawa na ramię

18.

W lewo - Zwrot!

Wykonują komendę w lewo zwrot.

Postawa na ramię

19.

Na wprost - Marsz!

Maszerują na wprost trzema defiladowymi krokami, dalej krokiem równym w kierunku głównej nawy.

Postawa na ramię

20.

Poczet - Stój!

Poczet podaje na lewą nogę. Stój - na prawą, a zatrzymanie na lewą po dostawieniu prawej.

Postawa na ramię

21.

W lewo - Zwrot!

Wykonują komendę w lewo zwrot.

Postawa na ramię

22.

Na wprost - Marsz!

Wykonują komendę na wprost marsz.

Postawa na ramię

Uwaga: W czasie ewentualnego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, śpiewu Roty, Ciebie Boga... lub polecenia księdza dotyczącego zaprezentowania sztandaru, obowiązują takie same komendy i postawy jak w punktach 13 i 14.

Uroczystości okolicznościowe lub rocznicowe.

Wprowadzenie sztandaru:

L.p.

KOMENDY

POCZET SZTANDAROWY

OPIS CHWYTU

1.

Poczet - Baczność!

Postawa zasadnicza. Chorąży wykonuje chwyt - na ramię.

Postawa na ramię

2.

Na wprost - Marsz!

Maszeruje krokiem defiladowym.

Postawa na ramię

3.

Poczet - Stój!

Słowo poczet podaje na lewą nogę. Stój - na prawą, a zatrzymanie na lewą po dostawieniu prawej. Poczet, o ile to możliwe, zachodzi z lewej strony głównej trybuny.

Postawa spocznij

4.

W prawo - Zwrot!

Wykonuje zwrot w prawo.

Postawa na ramię

5.

Poczet - Spocznij!

Opuszcza sztandar do postawy spocznij.

Postawa spocznij

Uwaga: Poczet podlega dalszym komendom przewidzianym ceremoniałem w zależności od okoliczności przewidzianych w ceremonii.

Odprowadzenie pocztu sztandarowego:

L.p.

KOMENDY

POCZET SZTANDAROWY

OPIS CHWYTU

1.

Poczet - Baczność!

Postawa zasadnicza. Chorąży wykonuje chwyt - na ramię.

Postawa na ramię

2.

W lewo - Zwrot!

Wykonują komendę.

Postawa na ramię

3.

Na wprost - Marsz!

Maszerują na wprost krokiem defiladowym.

Postawa na ramię

4.

Poczet - Stój!

Słowo poczet podaje na lewą nogę. Stój - na prawą, a zatrzymanie na lewą po dostawieniu prawej. Poczet, o ile to możliwe, zachodzi z lewej strony głównej trybuny.

Postawa spocznij

5.

Poczet - Spocznij!

Opuszcza sztandar do postawy spocznij.

Postawa spocznij

Uwaga: Chorąży i asysta opiekują się sztandarem aż do momentu umieszczenia go wraz z insygniami sztandaru w gablocie.

 

Opis zachowania uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości

a) wejście Dyrektora Szkoły (dyrektora wraz z zaproszonymi gośćmi) do auli na początku uroczystości, gdzie zgromadzona jest młodzież powinno być zapowiedziane przez prowadzącego:

Szanowni zebrani: Pani/Pan (imię i nazwisko) Dyrektor (nazwa szkoły)....- co powinno spowodować przyjęcie przez młodzież postawy stojącej;

b) osoba prowadząca uroczystość podaje komendę :

„Baczność”

Poczet sztandarowy- Sztandar Szkoły wprowadzić– uczniowie bez nakryć głowy, zachowują postawę zasadniczą. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet może iść „gęsiego”, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu wszyscy stoją, a sztandar należy pochylić pod kątem 45° do przodu. Poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali, przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu. Poczet sztandarowy może wchodzić przy dźwiękach werbli z odpowiednio dobraną melodią.

Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną komendę:

Do hymnu państwowego”/ "Do hymnu Szkoły"- uczniowie odśpiewują hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”/ "Hymn Szkoły". W trakcie hymnu sztandar jest pochylony
pod kątem 45°.

Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje komendę :

„Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną.

Hymn państwowy wykonywany jest na początku uroczystości, powinni go śpiewać wszyscy zgromadzeni (minimum ilość zwrotek: 1+ refren).

 „Do hymnu szkoły

Po odśpiewaniu hymnu szkoły (sztandar pochylony pod kątem 45°) prowadzący podaje komendę:

„Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną.

Na zakończenie części oficjalnej uroczystości prowadzący podaje komendę:

„Poczet sztandarowy- Sztandar Szkoły wyprowadzićzachowanie młodzieży i czynności pocztu są analogiczne do sytuacji wprowadzania pocztu do sali.

Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru powinna się zacząć część artystyczna uroczystości.

"Chcemy być szanowani - szanujmy swoje symbole."

Załącznik nr 1 - WZÓR SZTANDARU

Załącznik nr 2                            

HYMN SZKOŁY

muzyka: Jadwiga Stępkowska
słowa: uczennice Gimnazjum

 1. W ojczyzny naszej sercu, zieleń i słońca blask.

To Mszczonów -nasze miasto, serdecznie wita Was.

Gimnazjum tutaj widać, zdala Maklakiewicza gród,

Patrona swego młodzież sławi, to jest uczniowski wzór.

Ref.: Tu każdy ma swe miejsce, to miejsce jest wśród nas.
         Po korytarzach przejdź się, uśmiechnij się wraz.
         Bo to jest Twoja szkoła, Twoje życie i Twój dom,
         więc zbierzmy się dokoła, śpiewajmy wspólny ton.

II. Przyjaciół znajdziesz wielu, szczęśliwie minie czas,
A każdy nauczyciel gorliwie uczy nas.
Bo wiedza, to jest trudna sprawa, każdy o tym wie,
lecz w takiej szkole jak nasza, zabawą staje się.

Ref.: Tu każdy ma swe miejsce, to miejsce jest wśród nas.

         Po korytarzach przejdź się, uśmiechnij się wraz.

         Bo to jest Twoja szkoła, Twoje życie i Twój dom,

         więc zbierzmy się dokoła, śpiewajmy wspólny ton.

 

Mapa InteraktywnaMikroporady

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.