Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 22 Marca 2018  |  imieniny: Katarzyny, Bogusława

Menu strony

Banery

Treść strony

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
GIMNAZJUM IM. J.A. MAKLAKIEWICZA W MSZCZONOWIE

Podstawa prawna:

Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r.
(Dz. U. nr 67 poz. 329  z 1996r. z późniejszymi zmianami)
Nowelizacja Ustawy - 2 lipca 2004r. z późniejszymi zmianami.

 

        I.            CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. W gimnazjum działa samorząd uczniowski, zwany dalej „ samorządem”.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum; wszyscy uczniowie gimnazjum należą
do samorządu uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas – do samorządu klasowego.

3. Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów
w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynym reprezentantem uczniów.

      II.            UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd uczniowski jest uprawniony do:

1. Przedstawiania radzie pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach gimnazjum,
w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów.

2. Przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno – wychowawczego gimnazjum wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów.

3. Wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieży.

4. Udziału w formowaniu przepisów wewnątrzgimnazjalnych regulujących życie społeczności uczniowskiej.

5. Wydawania gazetek, prowadzenia kroniki i/lub radiowęzła.

6. Współdecydowania o przyznawaniu uczniom prawa do korzystania z różnych form pomocy materialnej przeznaczonej dla młodzieży.

7. Zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w gimnazjum
oraz prawa wnoszenia uwag do opinii władz gimnazjum o uczniach, a także poręczeń
za uczniów.

8. Udziału przedstawicieli – z głosem doradczym w posiedzeniach rady pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych.

9. Wnioskowania do dyrektora gimnazjum w sprawie powoływania określonego nauczyciela na opiekuna samorządu z ramienia rady pedagogicznej.

10. Dysponowania, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi  w posiadaniu samorządu oraz środkami wypracowanymi przez młodzież.

11. Wydawania opinii na wniosek dyrektora szkoły w sprawie pracy nauczyciela.

12. Organizacji demokratycznych wyborów Rzecznika Praw Ucznia z udziałem wszystkich uczniów.

   III.            ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Do zadań samorządu należy:

1. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli, wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

2. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenia warunków od aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny.

3. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.

4. Przedstawianie władzom gimnazjum opinii i potrzeb uczniów, spełnianie wobec tych rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej.

5. Współdziałanie z władzami gimnazjum w zapewnianiu uczniom należytych warunków
do nauki oraz współdziałanie w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych różnych form zajęć pozalekcyjnych.

6. Dbanie o mienie szkolne.

7. Rozwijanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w nauce.

8. Rozstrzyganie sporów między uczniami a nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go przez opiekuna samorządu dyrektorowi gimnazjum lub radzie pedagogicznej.

9. Dbanie w całokształcie swojej działalności – o dobre imię i honor gimnazjum.

   IV.            ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.      Walne Zebranie Uczniów - zebranie wszystkich uczniów; Prawo udziału w takim zebraniu mają wszyscy uczniowie, powoływane jest na wniosek ustalonej liczby uczniów szkoły
(1/5) bądź Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, Zarząd Samorządu czy Dyrektora Szkoły;

2.      Rada Uczniowska, czyli Rada Delegatów Klas (Rada Samorządów Klasowych) to organ, przed którym Rada Samorządu Uczniowskiego zdaje sprawozdanie ze swej działalności. Składa się z wybranych podczas klasowych wyborów przedstawicieli wszystkich klas (potocznie zwanych gospodarzami klas). Rada Uczniowska dokonuje oceny i podsumowania działalności samorządu, może przydzielać zadania dla samorządu, oceniać wywiązywanie się z zadań poszczególnych komórek podległych samorządowi oraz funkcyjnych a także wyznaczać nowe funkcje i zadania oraz przydzielać je określonym komórkom czy osobom;

3.      Rada Samorządu Uczniowskiego – składa się z Prezydium Rady Samorządu zwanego Zarządem, Delegatów Klas, przewodniczących poszczególnych sekcji. Rada Samorządu Uczniowskiego jest koordynatorem pracy samorządu uczniowskiego. Działa według własnego planu pracy, który przewiduje określone zadania dla poszczególnych sekcji i komórek samorządu. Wytycza aktualne zadania klasom i sekcjom samorządu oraz kontroluje ich realizację. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący, Zastępca, Skarbnik, Sekretarz.  Funkcje w Zarządzie przydziela się wg liczby uzyskanych głosów.

Zarząd SU zobowiązany jest do:

• współdziałania z Dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców poprzez reprezentowanie interesów uczniów;

• inicjowania współpracy z samorządami klasowymi, zarządami organizacji i kół działających na terenie szkoły;

• przygotowania planu pracy;

• informowania na bieżąco o działalności samorządu;

• przeprowadzania systematycznie posiedzeń Rady Samorządu Uczniowskiego;

• przygotowania walnego zebrania uczniów;

• rozliczania się przed ogółem z wykonania podjętych zadań;

• dbania o dobra atmosferę pracy w samorządzie;

• sprawowania opieki nad kroniką szkoły, gablotami i gazetkami ściennymi, archiwizacją dokumentacji z działalności SU;

• inicjowania działań rozwijających zainteresowania i pasje uczniów, jednocześnie wykorzystując ich potencjał i talenty.

A.   Do zadań przewodniczącego SU należy:

• kierowanie pracą całej Rady Samorządu Uczniowskiego;

• prowadzenie zebrań Rady Samorządu Uczniowskiego;

• reprezentowanie SU przed Dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz innymi organizacjami w szkole i poza nią;

• nawiązywanie współpracy samorządu z organizacjami działającymi na terenie szkoły;

• przedstawienie ogółowi uczniów planu pracy samorządu oraz końcowego sprawozdania
z jego realizacji;

• kierowanie pracą samorządów klasowych;

• kierowanie działalnością oraz kontrola pracy sekcji samorządu;

• reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

B.      Do zadań zastępcy SU (wiceprzewodniczącego) należy:

• przejęcie obowiązków przewodniczącego w razie jego nieobecności;

• współpraca z przewodniczącym - pomaga w wykonywaniu zadań przewodniczącemu, a także przejmuje części jego zadań m.in. utrzymuje stały kontakt z członkami SU, może pełnić rolę rzecznika samorządu czy przewodniczącego rady samorządów klasowych;

C.      Do zadań skarbnika SU należy:

• gromadzenie środków finansowych oraz rachunków,

• przedstawienie sprawozdania finansowego Radzie SU.

D.     Do zadań sekretarza SU należy:

• prowadzenie zeszytu protokołów,

• prowadzenie dokumentacji pracy samorządu,

• przygotowywanie porządku zebrań,

• przekazywanie informacji z zebrań w gazetce (gablocie) samorządu,

• prowadzenie korespondencji samorządu.

E.      Do zadań przewodniczących klas (gospodarzy) należy:

• zapoznanie się z bieżącymi zadaniami samorządu;

• przenoszenie zadań samorządu na grunt swojej klasy i kierowanie nimi;

• rozliczanie się ze swojej pracy przed Radą Samorządu Uczniowskiego;

• utrzymywanie systematycznych kontaktów z Radą Samorządu Uczniowskiego poprzez udział
w zebraniach i naradach;

• informowanie na bieżąco o działaniach klasy;

• rzetelnie informować klasę o tematyce, ustaleniach i decyzjach podejmowanych
na zebraniach Rady Samorządu Uczniowskiego;

• prowadzić kąciki samorządów klasowych;

• aktywizować i włączać do pracy całą społeczność swojej klasy;

• zgłaszać uwagi i wnioski

F.      Do zadań przewodniczących sekcji mogą należeć:

• organizowanie działalności sekcji;

• odbywanie narad, posiedzeń, spotkań roboczych z jej członkami;

• opracowanie wraz z członkami sekcji planu pracy i przekazanie go Radzie Samorządu Uczniowskiego;

• kontrola i ocena wykonywanych zadań wynikających z planu;

• utrzymywanie systematycznego kontaktu z Radą Samorządu Uczniowskiego;

• przekazywanie uzyskanych informacji pozostałym członkom sekcji;

• nawiązywanie współpracy z innymi sekcjami, kołami zainteresowań oraz organizacjami działającymi na terenie szkoły.

 1. W Samorządzie Uczniowskim działają dodatkowo sekcje, w skład których wchodzą członkowie, którym przewodniczy osoba, wybrana przez nich:
 1. sekcja kulturalno- rozrywkowa (planowanie i współ- organizacja imprez kulturalno- rozrywkowych na terenie szkoły i poza nią)
 2. sekcja sportowa (współpraca z zespołem przedmiotowym wychowania fizycznego
  oraz organizacja ustalonych imprez o charakterze rekreacyjno - sportowym na terenie szkoły)
 3. sekcja porządkowa (ustalenie rocznego harmonogramu losowania "Szczęśliwego numerka", pomoc w typowaniu "Ucznia miesiąca", koordynowanie zadania "Dzień bez pytania")

D.     sekcja medialna (redagowanie gazetki szkolnej "Zapytnik", redagowanie artykułów
do lokalnych mediów oraz dbająca o tablicę ogłoszeniową SU, a także promocja działań SU
oraz akcji organizowanych z ramienia SU).

Działania poszczególnych sekcji wiążą się ze ścisłą współpracą z całą społecznością uczniowską Gimnazjum.

      V.            FUNDUSZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.      Samorządy mogą posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności; dysponentem funduszu jest Zarząd w porozumieniu z Opiekunem.

2.      Fundusze samorządów mogą być tworzone:

·      z kwot uzyskanych za wykonywaną przez uczniów odpłatnie pracę (za zgodą rodziców/prawnych opiekunów),

·      z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez (dyskoteki, akcje wewnątrzszkolne, np. "kiermasz ciast"),

·      z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych,

·      ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, zakład opiekuńczy, inne instytucje
i organizacje oraz osoby prywatne.

   VI.            OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY I RADY PEDAGOGICZNEJ WOBEC SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.      Udzielanie pomocy w całokształcie działalności Samorządów, w szczególności
w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.

2.      Zapoznanie SU z tymi elementami planu działalności wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży oraz informowanie ich
o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły.

3.      Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności Samorządów (np. udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych, itp.).

4.      Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniów oraz informowanie o zajętym przez władze szkolne stanowisku.

5.      Czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi szkoły.

6.      Zapewnienie koordynacji działalności SU z innymi organizacjami uczniowskimi i z władzami szkoły.

7.      Dyrektor ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia Samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

 VII.            Posiedzenia Zarządu

1.    Dokumentację SU stanowią:

·         plan pracy zatwierdzony przez Zarząd SU na cały rok szkolny

·         księga kasowa prowadzona przez skarbnika SU

·         kronika szkolna prowadzona przez sekretarza SU

·         sprawozdania, protokoły i uchwały sporządzane przez Sekretarza SU.

a)   Dokumentacja SU jest nadzorowana przez Opiekuna SU i Dyrektora SP.

b)  Regulamin SU uchwalany jest przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym
i powszechnym.

c)   Zarząd SU omawia problemy nurtujące młodzież na spotkaniu z Dyrektorem  w zależności
od potrzeb.

d)  Spotkania Zarządu, członków sekcji odbywają nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, zgodnie z harmonogramem pracy Zarządu (w razie potrzeby częściej). A spotkania Delegatów Klas - minimum raz na dwa tygodnie. Przewodniczący może zwoływać posiedzenia Zarządu poza ustalonym harmonogramem, powiadamiając członków Zarządu co najmniej 3 dni przed terminem spotkania.  W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Zarządu w trybie pilnym bez przestrzegania 3-dniowego terminu.

Posiedzenia Zarządu mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy  członków Zarządu oraz na wniosek Dyrektora szkoły, Rady pedagogicznej lub Rady Rodziców.

e)   W posiedzeniach Zarządu może brać udział z głosem doradczym Dyrektor szkoły lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Zarządu.

f)       Posiedzenia Zarządu są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Zarządu (quorum).

g)     Sekretarz prowadzi księgę protokołów posiedzeń Zarządu. Do terminu następnego posiedzenia każdy z członków Zarządu ma prawo zapoznania się z protokołem i wniesienia poprawek
do swojej wypowiedzi. Każdy protokół musi być podpisany przez członków Zarządu.

2.    Tryb podejmowania uchwał:

a)   Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

b)  W sprawach personalnych lub na formalny wniosek przegłosowany przez członków Zarządu, głosowanie może odbyć się w trybie tajnym.

c)   Uchwały Zarządu są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

d)  Opinie Zarządu uzgadniane są w drodze głosowania i w trybie głosowania,
jak przy podejmowaniu uchwał.

VIII.            ROLA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ORAZ RZECZNIKA PRAW UCZNIA

1.      Opiekunem samorządu uczniowskiego jest nauczyciel szkoły, powoływany spośród członków rady pedagogicznej, których zasady określa regulamin samorządu uczniowskiego,
na podstawie zapisu w art. 55, ust. 5 pkt. 6 Ustawy o systemie oświaty. Zasady wybierania, działania i postępowania opiekuna samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez Samorząd Uczniowski w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

2.       Nauczyciel, któremu dyrektor powierzył (po takim wyborze) funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego, obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z jej wykonywaniem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą (art. 6 pkt
1 KN). Nauczyciel wypełnia funkcję opiekuna samorządu w ramach swego czasu pracy (a czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin
na tydzień) oraz ustalonego wynagrodzenia (art. 42 KN).

3.      Rolą opiekunów jest koordynowanie prac samorządu, w szczególności:

·           pomaganie przy tworzeniu regulaminu-  nadzór nad zapisami regulaminu, by były zgodne
z ustawą o systemie oświaty i statutem szkoły;

·           pomaganie przy tworzeniu planu pracy samorządu oraz nadzoruje jego realizację, kieruje uwagę uczniów na potrzeby szkoły, ocenia możliwości wykonania zadań, czuwa nad doborem środków i metod niezbędnych do wykonania zadań, pomaga przy uzyskaniu pozwoleń, lobbuje na rzecz uczniów wśród nauczycieli i dyrekcji, czuwa nad terminowością wykonywanych zadań, docenia aktywność uczniów i ich zaangażowanie;

·           pomaganie przy organizacji wyborów do samorządu uczniowskiego,
czuwa nad przestrzeganiem ordynacji wyborczej;

·           pomaganie przy organizacji zebrań, opiekun wspiera przewodniczącego w przygotowaniu
i prowadzeniu zebrania, czuwa nad terminami zebrań;

·           pomoc przy prowadzeniu dokumentacji samorządu uczniowskiego, nauczyciel czuwa
nad tworzeniem dokumentacji samorządu uczniowskiego, m.in.: protokołów zebrań, sprawozdań z wykonywanych zadań, gazetki samorządu uczniowskiego, a także wniosków i opinii, wydawanych w zależności od określonych przepisami kompetencji samorządu uczniowskiego;

·           nadzorowanie nad funduszami samorządu uczniowskiego, w zależności od zapisu
w regulaminie, zarząd samorządu uczniowskiego dysponuje funduszem w porozumieniu
z opiekunem i dyrektorem, opiekun jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji finansowej.

4.      Do zadań opiekuna samorządu uczniowskiego należy:

·      Opiekun Samorządu pełni funkcję doradcy Samorządu Uczniowskiego.

·      Opiekun jest wybierany na końcu każdego roku szkolnego (do końca września)
przez Radę Uczniów na kadencję 3 lat.

·      Opiekun czuwa, by uchwały Samorządu były zgodne z obowiązującymi przepisami,
a działalność zgodna ze Statutem szkoły.

·      Opiekun czuwa nad całokształtem prac Samorządu i pośredniczy między uczniami
a nauczycielami.

·      Opiekun zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów uczniowskich.

·      Opiekun prowadzi dokumentację rozliczeń finansowych.

·      Opiekun może w uzasadnionych przypadkach podać się do dymisji.

·      Opiekun Samorządu może być odwołany przez Radę Uczniów, tylko w uzasadnionych przypadkach nie wywiązywania się z określonych zadań.

5.    Rzecznikiem Praw Ucznia jest nauczyciel Gimnazjum wybierany w demokratycznych wyborach tajnych i powszechnych, za wcześniejszą jego zgodą, na kadencję 3 lat.

6.                            Do zadań rzecznika praw ucznia należy:

·      Zapoznanie i propagowanie w szkole praw ucznia i dziecka.

·      Reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach rady pedagogicznej.

·      Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw
i obowiązków ucznia.

·      Rozpoznawanie indywidualnych spraw uczniów.

·      Ścisła współpraca z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym i wychowawcami.

·      W przypadku konfliktu mediacja między stronami podejmowane działania mają na celu zapewnienie uczniom prawa do:

-     rzetelnej informacji;

-     sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny;

-     swobodnej wypowiedzi.

7.      Do obowiązków rzecznika praw ucznia należy:

 • Znajomość Statutu, w tym Wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz  Konwencji Praw Dziecka.
 • Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
 • Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia.
 • Udzielania pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
 • Kontrola realizacji i rozwiązywania spraw spornych.
 • Informowanie zainteresowanych stron o podjętych działaniach zmierzających do rozwiązania problemu.
 • Składanie dyrektorowi szkoły informacji o podjętych działaniach.
 • Składanie radzie pedagogicznej sprawozdań ze swojej działalności.

               IX.          ORDYNACJA WYBORCZA

1.      Zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin SU uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną ww. Gimnazjum. Organy samorządu są jedynym reprezentantem uczniów.

2.      Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbywają się na początku nowego roku szkolnego (pod koniec września). Przeprowadzane są wśród uczniów klas I- III spośród zgłoszonych  kandydatów na stanowiska: Przewodniczący SU, Zastępca SU, Sekretarz SU oraz Skarbnik SU a także członkowie do poszczególnych sekcji. Organizację wyborów do SU powierza się trzyosobowej Komisji Wyborczej, w skład której wchodzą wybrani uczniowie klas I-III  niestartujące w wyborach, a koordynowanie działań Komisji spoczywa na opiekunie SU.

3.      Do zadań Komisji Wyborczej należy przygotowanie, przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie wyników, a w szczególności:

·         ustalenie regulaminu wyborów,

·         rejestrowanie kandydatów,

·         ustalanie ordynacji wyborczej,

·         ustalenie daty i godziny wyborów,

·         przygotowanie kart do głosowania, lista przygotowana jest zgodnie z kolejnością alfabetyczną

·         przeprowadzenie głosowania,

·         ogłoszenie wyników głosowania.

Zadaniem komisji jest zweryfikowanie prawidłowości zgłoszeń kandydatur, przeprowadzenie głosowania, zabezpieczenie kart do głosowania, sporządzenie protokołu głosowania
oraz ogłoszenie – w ciągu 24 godzin od ich zakończenia – wyników wyborów.

4. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym. W wyborach biorą udział uczniowie klas I -III.

 

5. Zgłaszanie kandydatów:

·         W wyborach do Samorządu Uczniowskiego może kandydować każdy/a uczeń/uczennica gimnazjum, zgłoszony indywidualnie lub przez grupę uczniów (za pisemną zgodą kandydata), który spełnia poniższe warunki:

·         minimum zachowanie dobre, zgodne z prawem szkolnym,

·         dobrą frekwencję,

·         osiąga zadowalające wyniki w nauce (dot. uczniów klas II i III; brak ocen ndst. w klasyfikacji końcoworocznej),

·         opracowany program wyborczy;

- ponadto powinien:

·                                   cechować się odwagą, pomysłowością i nienaganną kulturą osobistą;

·                                   umieć współpracować w grupie;

·                                   umieć podejmować decyzje, negocjacje;

·                                   chętnie działać na rzecz uczniów.

a)   Kandydat musi mieć pisemne poparcie wychowawcy i 3 spośród uczących go nauczycieli;

b)  termin zgłaszania kandydatów mija na 10 dni przed ustaloną datą wyborów;

c)   dodatkowo każda klasa zgłasza obowiązkowo minimum jednego swojego kandydata.

6. Każdy kandydat ma prawo do przeprowadzenia kampanii wyborczej, której koszt ponosi indywidualnie. W ramach kampanii wyborczej dopuszcza się:

a) rozdawanie ulotek (tematyka dot. tylko jego kandydatury, pozbawiona opisów
i ilustracji/zdjęć/rys. niezgodnych z prawem i/lub naruszających dobra osobiste własnej osoby oraz innych kandydatów),

b) wywieszanie plakatów w wyznaczonych do tego celu miejscach,

c) organizowanie spotkań przedwyborczych z kandydatami w czasie przerw oraz na godzinach wychowawczych za zgodą wychowawcy klasy.

7. Przebieg wyborów:

a) za zgodą nauczycieli, kandydaci mają możliwość bezpośredniego zaprezentowania swojego programu wyborczego, podczas spotkań na godzinach wychowawczych lub oficjalnego spotkania wyborczego zorganizowanego przez Komisję Wyborczą w określonym terminie,

b) głosowanie odbywa się w budynku szkoły, w wyznaczonej sali lekcyjnej (lokalu wyborczym) w wyznaczonych godzinach w obecności członków Komisji Wyborczej

c) uprawnienie do głosowania są uczniowie klas I-III Gimnazjum w Mszczonowie,

d) wybory przeprowadzane są po poprzedzającej je ciszy przedwyborczej (1 dzień),

e) głosowanie odbywa się w sposób tajny, równy i powszechny poprzez wrzucenie do urny przez uprawnionego do głosowania ucznia - kartki z zaznaczonym za pomocą krzyżyka nazwiskiem kandydata,

f) jeden uczeń może oddać maksymalnie 1 głos na kandydata poszczególnej funkcji – tj. jeden
na osobę kandydującą do Zarządu SU+ jeden na członka sekcji (SU) oraz jeden głos
na nauczyciela - Opiekuna/ Rzecznika Praw Ucznia (o ile w danym roku dokonywany jest wybór);

h) głos jest nieważny, jeśli karta jest zniszczona i/lub zaznaczono więcej, niż jedno nazwisko
na wskazaną funkcję bądź zawiera niestosowne adnotacje osobiste (wulgaryzmy, obraźliwe rysunki etc.)

8. Obliczanie głosów, ogłaszanie wyników:

a) obliczania głosów dokonuje Komisja Wyborcza;

b) otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji Wyborczej
oraz Opiekuna SU;

c) w pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy, nie mogą przebywać osoby nie będące Członkami Komisji Wyborczej; karty do głosowania są komisyjnie niszczone,

d) z przebiegu głosowania sporządzony jest protokół,

e) wyniki ogłoszone są przez Dyrektora Szkoły i podane do publicznej wiadomości,

f) za wybranych członków Samorządu Uczniowskiego uważa się tych, którzy otrzymali najwyższą liczbę głosów.

8. Kadencja nowego Samorządu trwa rok od momentu przekazania mu władzy przez samorząd ustępujący, czyli od dnia 1 października do końca września kolejnego roku szkolnego.

9. Skład nowego Samorządu Szkolnego musi zostać zatwierdzony przez odchodzący Samorząd
wraz z opiekunem.

10. Wybór Rzecznika Praw Ucznia oraz Opiekuna Samorządu Uczniowskiego:

a) RPU oraz Opiekun Samorządu Uczniowskiego wybrany zostaje przez uczniów obecnych klas I- III;

b) na liście wyborczej znajdują się nazwiska wszystkich nauczycieli zatrudnionych minimum
na pół etatu* (*chyba, że nauczyciel zatrudniony w mniejszym wymiarze godz. pracy zgodzi się na kandydowanie w wyborach), którzy wyrazili pisemną zgodę na pełnienie danej funkcji;

c) nazwiska ułożone są zgodnie z kolejnością alfabetyczną;

d) opiekunem Samorządu Uczniowskiego/ Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje nauczyciel,
który otrzymał największą liczbę głosów;

e) kadencje RPU i Opiekuna SU trwa 3 lata, chyba że istnieje konieczność zastępstwa
i/lub dobrowolnej rezygnacji ww. osób na podstawie podania.

ZAŁĄCZNIKI _PDF

ZAŁĄCZNIK NR 1- WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA: zarząd, sekcje, RPU

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA: zarząd, opiekun SU

Mapa InteraktywnaStopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.