Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 22 Marca 2018  |  imieniny: Katarzyny, Bogusława

Menu strony

Banery

Treść strony

Sprawozdanie z projektu Dziecięca Akademia Przyszłości

 UMOWA NR 208/ES/ZS/D-POKL/12

 

W roku szkolnym 2012/2013  w naszej szkole realizowany był projekt „Myślę, działam ,wiem” w ramach projektu „Dziecięca akademia przyszłości  wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dzięki projektowi  19 uczniów z klas czwartych ,  uczestniczyło w bloku dodatkowych zajęć pozalekcyjnych:  matematyczno-przyrodniczych , informatyki, języka angielskiego, zajęć sportowo-wychowawczych oraz zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej – w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem odbyło się 200 godzin zajęć, których głównym celem było wyrównywanie szans edukacyjnych u dzieci z trudnościami w nauce.

Oferta bardzo ciekawa i różnorodna, a jednocześnie wymagająca od dzieci wysiłku i zdyscyplinowania ponieważ zdawali sobie sprawę, że muszą uczestniczyć  we wszystkich rodzajach zajęć. Przy wsparciu rodziców udało się doprowadzić projekt do końca. Nieobecności uczniów wynikały z ich chorób, wycieczek szkolnych lub wypadków losowych. Nieobecności były usprawiedliwiane na bieżąco (usprawiedliwienia pisemne lub telefoniczne).

Grupę projektową  tworzy  10 dziewczynek i 9 chłopców. Są to dzieci, które mają zaburzone funkcje percepcyjno-motoryczne, obniżone możliwości intelektualne, wolniejsze tempo pracy niż ich rówieśnicy. W zajęciach uczestniczą w większości uczniowie zdiagnozowani  przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną. Uczestnictwo w projekcie wzbogaciło ich o nowe doświadczenia, znaleźli się w nowych sytuacjach, byli bliżej nauczyciela, który podkreślał ich mocne strony. Wyzwoliło  to w dzieciach nowy rodzaj aktywności, otworzyły  się na działanie, a nie na bierność lub co gorsza na wycofywanie się. Na ich twarzach zagościł uśmiech, zaciekawienie, zaskoczenie, wdzięczność. Nauczyły się zgodnego  współdziałania
w grupie, zdrowej rywalizacji ze sobą. Nauczyciele stosując różnorodne metody np.: ( gry dydaktyczne, burza mózgów, problemowa, zadaniowa, celowości ruchu) i formy pracy wzbogacali i uatrakcyjniali zajęcia tak by rozwinąć ich pasje i zainteresowania. 

Na zajęciach z technologii informatycznej (ICT) (40 godzin)  uczniowie utrwalili umiejętność pracy z programem PowerPoint oraz edytorem grafiki i tekstu. Poznali  multimedialne programy edukacyjne, które mogą  pomagać w nauce. Nauczyli się  jak  bezpiecznie poruszać się w sieci. Poprzez zajęcia uczniowie poznali tajniki i zasoby  Internetu - poszukiwanie potrzebnych do zajęć informacji na konkretny temat.

Na zajęciach z zakresu matematyczno - przyrodniczego:  matematyka (20 godzin) uczniowie utrwalili umiejętność działań pisemnych: dodawanie odejmowanie, mnożenie. Poznali figury geometryczne takie jak prostokąt, trójkąt, kwadrat -   obliczanie pola oraz obwodu. Pogłębili wiedzę na temat ułamków zwykłych i dziesiętnych -  dodawanie i odejmowanie.

przyrody ( 10 godzin) poznali obliczenia kalendarzowe i zegarowe, skalę mapy. Nauczyli się wyznaczać kierunki geograficzne oraz poznali barometr i termometr - do czego służą te urządzenia.

W czasie zajęć z zakresu nauki  języka angielskiego (40 godzin) uczniowie poznali i  utrwalili liczebniki, kolory, nazwy części garderoby, części ciała, umiejętność rozumienia tekstów. Poprzez zabawę   utrwalali słownictwo dotyczące życia codziennego: rodzaje sklepów, słownictwo dotyczące domu - pomieszczeń. Na wakacje utrwalili  słownictwo dotyczące wypoczynku  - poznawanie ciekawych miejsc.

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (30 godzin) uczniowie uczestniczący w zajęciach usprawniali  zaburzone procesy  psychomotoryczne w istotnych umiejętnościach  czytania i pisania: ćwiczenia pamięci wzrokowej i słuchowej, analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej - diagramy, zagadki, gry dydaktyczne. Poprzez ćwiczenia uczniowie utrwalili części mowy, części zdania, doskonalili umiejętności czytania ze zrozumieniem, nauczyli się  wyszukiwać   istotnych informacji w tekście, potrafią udzielić odpowiedzi na zadane pytania. Aby poprawić analizę i syntezę wzrokową uczniowie ćwiczyli   - oddzielanie wyrazów w zdaniu i zdań w tekście, układali  logiczne opowiadania z rozsypanki zdaniowej. Uczniowie byli  wdrażani do czujności ortograficznej. Korzystali ze słowników frazeologicznych i przysłów języka polskiego.  Poprzez pracę ze słownikami uczniowie wzbogacili  swój  słownik czynny.

Uczniowie na tych zajęciach wraz z nauczycielem przystąpili do konkursu „Start w przyszłość ”Jak to zrobić? Redagujemy instrukcję'' - Zakładanie ogródka w szklanej butli oraz  przesadzanie rośliny doniczkowej”.

Na zajęciach sportowo-wychowawczych (60 godzin) uczniowie podnosili swe umiejętności sportowe, integrowali się w grupie, omówili zasady higieny osobistej i zasady bezpiecznej zabawy na sali gimnastycznej. W ramach tych zajęć wydatkowano środki przeznaczone na zakup  biletów wstępu - dzieci miały zajęcia na basenie - nauka pływania po okiem instruktora , co stanowiło dla nich wielką atrakcję.

W ramach projektu „Myślę, działam, wiem” zostały zrealizowane główne cele projektu:

1. Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów mających trudności w nauce
      spowodowane zaburzeniami funkcji percepcyjno-motorycznych lub obniżonymi
     możliwościami intelektualnymi.

2. Wykorzystanie pasji poznawczej uczniów, ich chęci do zabawy i współpracy
     poprzez tworzenie odpowiednich sytuacji metodycznych.

3. Wspomaganie uczniów w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym,
    fizycznym i estetycznym.

4. Organizacja zajęć dodatkowych w taki sposób, by była dla uczniów zachętą do
    ciągłego poznawania świata.

5. Motywowanie uczniów do wysiłku umysłowego i fizycznego.

Dzięki uczestnictwu w projekcie u uczniów obserwuje się większą motywację do nauki i utrwalania już zdobytych umiejętności. Uczniowie w formie zabaw, gier i pracy w grupach łatwiej przyswoili  wiadomości i nabyli  umiejętności, które do tej pory były dla nich trudne. Uczestnicy projektu stali się bardziej otwarci, odważni, chętniej zadają pytania na lekcji i czują się pewniej podczas zajęć.  U wszystkich uczniów biorących udział w projekcie nastąpił przyrost wiedzy i umiejętności na miarę swoich możliwości. Uczniowie potrafią wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Zakupione pomoce dydaktyczne zostały oznakowane zgodnie z wymogami. Nauczyciele korzystają z nich na zajęciach projektowych. Pomoce zostaną wykorzystane do zajęć z poszczególnych przedmiotów oraz na zajęciach pozalekcyjnych.

                                                                                                                                                                     Bińkowska Ewa

Mapa InteraktywnaStopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.