Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 16 Sierpnia 2017  |  imieniny: Joachima, Rocha

Menu strony

Banery

Opis strony

regulaminy i harmonogramy

Treść strony

ogłoszenie

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ
 

POSIADAMY WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLU

 

PRZYPOMINAMY, ŻE REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
ODBYWA SIĘ

OD  5  DO  26  CZERWCA  2017R

 

Szanowni Państwo,

 

        wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2011 r.) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2012 r.), czteroletnie (urodzone w 2013 r.) oraz  trzyletnie (urodzone w 2014 r.) mają ustawowe prawo do korzystania                 z wychowania przedszkolnego.

20 kwietnia 2017 r. upłynął termin składania wniosków w pierwszym terminie postepowania rekrutacyjnego.   Informujemy, że w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Mszczonowie są jeszcze wolne miejsca.

 

Od 5 czerwca  do 9 czerwca 2017 r. do godz. 14.00 przyjmowane będą wnioski rodziców o przyjęcie do przedszkola w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

 

Szczegółowe zasady przyjmowania do przedszkola/ oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Mszczonów oraz zasady rekrutacji na wolne miejsca, a także terminy oraz formularze wymaganych dokumentów dostępne są w sekretariacie przedszkola:

 

1)      Miejskie przedszkole Nr 1 w Mszczonowie (tel. 46 857 16 68)

               http://www.serwis.mszczonow.pl/1875,rekrutacja-2017-2018.html

     Informacji dotyczących rekrutacji udziela również dyrektor Centrum Usług Wspólnych                                w Mszczonowie,  ul. Grójecka 45 - na piętrze (tel. 46 857 13 22).

 

Już teraz zapraszamy do kontaktu w celu  uzyskania dodatkowych informacji.

 

Z A P R A S Z A M Y

 

dzieci sześcioletnie (urodzone w 2011 r.), dzieci pięcioletnie (urodzone w 2012 r.), czteroletnie (urodzone  w 2013 r.),  trzyletnie (urodzone w 2014 r.) oraz młodsze.

 

DZIECI W WIEKU 3-6 LAT

 

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola prowadzone przez Gminę Mszczonów, dotyczy dzieci urodzonych w latach 2011 - 2014  oraz dzieci starszych, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor odroczył spełnianie obowiązku odbycia rocznego wychowania przedszkolnego.

DZIECI 2,5 LETNIE

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci młodszych, (po ukończeniu przez nie 2,5 roku życia) mogą starać się o zapisanie do przedszkola po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej.  

 

OFERTA PRZEDSZKOLA

 

Zapewniamy dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Wspomagamy rozwój każdego dziecka, stosownie do jego potrzeb i możliwości, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – stosownie także do ich możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego. Stosujemy różne formy aktywności, w tym: muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec) oraz plastycznej. Przygotowujemy dzieci do posługiwania się językiem angielskim.

      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz              w formie:

1)      zajęć rozwijających uzdolnienia: zajęcia przyrodnicze, sportowe, plastyczne, teatralne, taneczne, informatyczne, język angielski;

2)      zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych (m.in. terapia ręki, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna), logopedycznych, integracji sensorycznej, muzykoterapii, zajęć z psychologiem             i  innych zajęć o charakterze terapeutycznym – stosownie do indywidualnych potrzeb dzieci.

 

Dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zapewniamy edukację przedszkolną            w oddziałach ogólnodostępnych, integracyjnych lub specjalnych oraz kompleksowe wsparcie wynikające z orzeczeń wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.  Organizujemy zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Przedszkole pozbawione jest barier architektonicznych.

 

Wspieramy rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz                             w rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.  Prowadzimy porady i konsultacje dla rodziców.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają nauczyciele wychowawcy oraz specjaliści,                          w szczególności: psycholodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni i inni.

Nauczyciele prowadzą obserwację pedagogiczną każdego dziecka zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

 

Posiadamy stabilną kadrę pedagogiczną. Z pełnymi kwalifikacjami do prowadzenia realizowanych zajęć. Nasi nauczyciele i specjaliści to osoby z pasją oraz wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

 

CZAS PRACY PRZEDSZKOLA

Obecnie przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 17.00. Jednak na wniosek rodziców, którzy ze względu na pracę nie mogą odebrać dziecka z przedszkola w tym czasie, istnieje możliwość uzgodnienia z dyrektorem przedszkola innej godziny.

 

 

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Za czas pobytu dziecka w przedszkolu, w którym realizowana jest  podstawa programowa wychowania przedszkolnego (od godz. 8.00 do godz. 13.00) nie pobieramy opłaty od rodziców.

Za pozostałe godziny pobytu dziecka w przedszkolu, Rodzice uiszczają opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę pobytu dziecka.  Nie pobieramy opłaty za czas nieobecności dziecka.

 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY

Zebranie dla rodziców nowo przyjętych dzieci
odbędzie się w dniu
28 czerwca o godz. 17.00 w sali widowiskowej
(wejście od ulicy Tysiąclecia).

 

Zapraszamy na dzień otwarty dzieci
z rodzicami do naszej placówki
29 czerwca w godzinach 16.00 – 17.00,
30 sierpnia w godzinach 10.00 – 11.00.

WAŻNE

Rodzice dzieci zakwalifikowanych powinni w dniach
od 28 kwietnia do 9 maja

potwierdzić wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
(do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej).

dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do przedszkola (wniosek do pobrania)

 

OD DNIA 28-04-2017r. W PRZEDSZKOLU DOSTĘPNE
SĄ LISTY DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH
DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2017-2018

WNIOSKI I OŚWIADCZENIA DO POBRANIA

regulamin rekrutacji 2017/2018

REGULAMIN REKRUTACJI

DZIECI DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR1 W MSZCZONOWIE

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Podstawa prawna:

- w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz Uchwałę Nr XXXV/254/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie

    I.  Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola w bieżącym roku szkolnym (2016/2017)

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolu do którego dziecko uczęszcza dziecko.

   II. ZASADY  PRZYJĘĆ

 1. Do Miejskiego Przedszkola Nr1 w Mszczonowie są przyjmowane dzieci w wieku 3, 4, 5 i 6  lat (urodzone w latach 2014-2011), zamieszkałe na terenie Mszczonowa i gminy Mszczonów oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w 2015 r. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.
 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.
 5. Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.
 6. W oddziałach w/w   maksymalna ilość dzieci wynosi po 25.

     III. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi9 się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 2. We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkole według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
 3. Wniosek pobierany jest w sekretariacie przedszkola od poniedziałku do piątku następnie wypełniany odręcznie i po podpisaniu składany w przedszkolu.
 4. Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 5. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 6. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).
 7. Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w przedszkolu.
 8. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może: żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów), zwrócić się do burmistrza Mszczonowa o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. W tym celu burmistrz korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka. O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 9. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnienie nie zostało potwierdzone.
 10. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:

- w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,

- w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr XXXV/254/17 Rady Miejskiej, tzw. kryteria samorządowe.

11. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

12. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane

13. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

14. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

- wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

- wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Mszczonowie prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola według opisanych zasad.

IV. K R Y T E R I A    R E K R U T A C Y J N E

L.p

 kryteria rekrutacyjne                                  określone w art. 20 c ust. 2 ustawy

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

 

Oświadczenie o wielodzietności  rodziny kandydata.

2.

Niepełnosprawność kandydata

 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. Poz. 2046 i 1948).

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r Poz. 2046 i 1948.).

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.Poz. 2046 i 1948).

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. Poz. 2046 i 1948).

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. Poz. 575, 1583 i 1860).

L.p.

K R Y T E R I A   R E K R U T A C Y J N E                      (samorządowe)

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

1.

Kandydat sześcioletni, kandydat pięcioletni, kandydat czteroletni, kandydat trzyletni oraz kandydat z odroczonym obowiązkiem szkolnym ubiegający się o:

a)przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/punktu przedszkolnego przy szkole podstawowej- mieszkający w miejscowości położonej w obwodzie szkoły podstawowej, w której znajduje się ten oddział przedszkolny/punkt przedszkolny pierwszego wyboru, lub

b)przyjęcie do przedszkola- mieszkający w miejscowości położonej w obwodzie szkoły podstawowej znajdującej się najbliżej przedszkola

50pkt.

Pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)                          

2.

Kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację w przedszkolu pierwszego wyboru, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej /punkcie przedszkolnym pierwszego wyboru lub w szkole podstawowej, w której znajduje się oddział przedszkolny/ punkt przedszkolny pierwszego wyboru.

10pkt.

Pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna).

3.

Kandydat, którego rodzice (prawni opiekunowie)  pracują/wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej/prowadzą gospodarstwo rolne/prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym.

Dla każdego rodzica(prawnego opiekuna)-5pkt. max 10 pkt

Pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna).

4.

Kandydat którego rodzic/ rodzice (prawny opiekun/prawni opiekunowie) mieszkają w Gminie Mszczonów i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w US w Żyrardowie lub płacą ubezpieczenie KRUS w Żyrardowie

Dla każdego rodzica (prawnego opiekuna)- 10 pkt max 20 pkt.

Pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna).

5.

Kandydata z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny lub nadzorem kuratorskim.

 

5pkt.

Pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna).

 

1.      W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu dopuszcza się losowy wybór zakwalifikowanych.

2.      Jeżeli liczba wniosków jest mniejsza niż liczba miejsc dopuszcza się przyjęcie dziecka mieszkającego w innej gminie. Decyzję podejmuje dyrektor przedszkola.

V. TERMINY  POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym

do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mszczonów

L. p.

Czynności

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1.

Złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

od 6 do 20 kwietnia 2017 r. do godz. 14.00

 

 

od 5 do 9 czerwca

2017 r. do godz. 14.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

do 27 kwietnia 2017 r.

 

 

do 19 czerwca 2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

28 kwietnia 2017 r.

do godz. 14.00

 

20 czerwca 2017 r.

do godz. 14.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

od 28 kwietnia do 9 maja 2017 r. do godz. 14.00

 

od 20 do 23 czerwca 2017 r. do godz. 14.00

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc.

 

10 maja 2017 r.

do godz. 14.00

 

26 czerwca 2017 r.

do godz. 14.00

 

 

 

zebranie dla rodziców dzieci z grup: BIEDRONKI KOTKI oraz MISIE

 

zebranie dla rodziców dzieci z grup BIEDRONKI KOTKI oraz MISIE

dotyczace naboru do przedszkola na kolejny rok

03 kwietnia 2017 godz. 17.00

 

zebranie odbędzie się w sali widowiskowej

Deklaracje dla dzieci kontynuujących naukę w przedszkolu

 

Wydawanie kart deklaracji dalszej nauki w przedszkolu

odbywa się w dniach 31.03.2017 - 05.04. 2017

Zwrot wypełnionych dokumentów do dnia 05 .04 2017

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2017-2018

Mapa Interaktywna-Przebudowa ulicy Sienkiewicza i Nowego Rynku

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.