Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 22 Marca 2018  |  imieniny: Katarzyny, Bogusława

Menu strony

Banery

Treść strony

    Szkoła stanowi ważne miejsce w systemie działań profilaktycznych. Współczesne podejście do profilaktyki zakłada, że u podstaw przejawianych przez dzieci i młodzież zachowańryzykownych leżą te same lub podobne motywy. Zachowania te służą:

· zaspokojeniu najważniejszych potrzeb psychicznych (miłości, akceptacji, uznania,bezpieczeństwa, przynależności),

· realizacji ważnych zadań rozwojowych (np. określeniu własnej tożsamości,  uzyskaniu niezależności od dorosłych),

· radzeniu sobie z przeżywanymi trudnościami życiowymi (redukcji lęku i frustracji).

 

Badania wykazały, że zachowania ryzykowne mogą się również nawzajem zastępowaći najczęściej ze sobą współwystępują. Pogląd, że młodzież zachowuje się w sposób ryzykownydla przyjemności, nie znajduje naukowego potwierdzenia.Zachowanie młodego człowieka zależy od jego indywidualnych cech oraz od czynnikówwystępujących w środowisku. Mogą one mieć charakter chroniący (czynniki chroniące) lub zwiększający możliwość podjęcia określonego zachowania (czynniki ryzyka).Do czynników chroniących należą:

· silna więź emocjonalna z rodzicami,

· zainteresowanie nauką szkolną,

· regularne praktyki religijne,

· poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych,

· przynależność do pozytywnej grupy.

 

   Prawdopodobieństwo podjęcia zachowania ryzykownego jest tym większe, im więcej występuje czynników ryzyka, im bardziej są one szkodliwe, im dłużej trwa ich działanie. Czynniki ryzyka to cechy, sytuacje, warunki sprzyjające powstawaniu zachowań ryzykownych, np.:

· wysoki poziom lęku i niepokoju,

· niska samoocena,

· niedojrzałość emocjonalna i społeczna,

· słaba kontrola wewnętrzna,

· nierealistyczne oczekiwania wobec siebie i otoczenia,

· brak zainteresowania nauką szkolną,

· zaburzona więź z rodzicami,

· nieprawidłowa struktura rodziny.

 

   Skuteczne działania profilaktyczne powinny koncentrować się na wzmacnianiu czynników chroniących i eliminowaniu lub osłabianiu czynników ryzyka. Działania te powinny być adresowane do całego środowiska szkolnego, tj. uczniów, rodziców, nauczycieli oraz innych osób zatrudnionych w szkole.

Szkoła jest dobrym terenem oddziaływań profilaktycznych ponieważ jest miejscem:

· spotkania dzieci, młodzieży oraz najważniejszych osób dorosłych odpowiedzialnych za opiekę i wychowanie (rodziców i nauczycieli),

· intensywnego rozwoju interpersonalnego i społecznego,

· zadaniowej działalności uczniów,

· konfrontacji autorytetów i kształtowania się poczucia własnej tożsamości ucznia,

· wypełniania znacznej części aktywnego życia dzieci i młodzieży,

· weryfikacji oczekiwań rodziców związanych z własnym dzieckiem,

·pozwalającym na łatwy dostęp do środowiska dzieci i młodzieży i sprawnąorganizację prowadzonych oddziaływań.

 

   Dzieci i młodzież to grupa charakteryzująca się wysokim poziomem aktywności, chłonności i ciekawości poznawczej. Dynamika rozwoju procesów poznawczych dzieci i młodzieży, zobowiązuje do dostosowywania form, metod i treści przekazu do ich możliwości percepcyjnych na poszczególnych etapach rozwoju. W związku z powyższym realizowane w szkole działania profilaktyczne powinny być:

· dostosowane do poziomu rozwoju adresata w zakresie informacji i projektowanych  ćwiczeń,

· rzetelne pod względem przekazywanych informacji,

· rzeczowe, bez odwoływania się do emocji i uczuć takich jak strach,  poczucie winyczy też rozbudzanie ciekawości,

· dostosowane do poziomu posiadanej przez uczniów wiedzy bez podawaniaszczegółów, które mogłyby stanowić instruktaż nieprawidłowych zachowań  .

    Działania profilaktyczne w szkole powinny być planowane, mieć charakter długofalowy oraz dawać możliwość włączania nowych treści, stosownie do zaistniałych potrzeb (uwzględniać wymogi sytuacyjne). Konieczność takich modyfikacjidotyczy również zachowań agresywnych w szkole. Ważne jest, aby profilaktyka agresji i przemocy znalazła swoje miejsce w realizowanych w szkole programach: wychowawczym, profilaktyki i nauczania. Skuteczne działania profilaktyczne powinny być spójne z treściami zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego, programem wychowawczym i profilaktyki, realizowane przez współpracujących ze sobąnauczycieli, zaakceptowane przez radę pedagogiczną i rodziców. Intensywność i formy działańzapobiegawczych zawsze powinny uwzględniać kontekst sytuacyjny. W związku z tym istnieje konieczność właściwego przygotowania kadry pedagogicznej szkoły do podejmowania takich działań. Istotne jest, aby nauczyciele posiadali nie tylko wiedzę z zakresu prawidłowości rozwojowych dzieci i młodzieży oraz profilaktyki zachowań ryzykownych, ale mieli również świadomość własnych postaw i ograniczeń wobec podejmowanych problemów, posiadali umiejętności i kompetencje interpersonalne oraz doświadczenie w stosowaniu aktywnych form i metod pracy z grupą. Dotyczy to m.in. problemu radzenia sobie z przeżywanymi emocjami takimi jak np. złość, gniew, żal oraz wyrażania ich bez konieczności odwoływania się do zachowań agresywnych i przemocowych. Umiejętności te są niezbędne w pracy z dziećmi i młodzieżą, jak również przydatne w angażowaniu do współpracy rodziców. Skuteczność działań profilaktycznych zależy bowiem w równej mierze od sposobu ich realizowania w szkole jak i współudziału rodziców w tych przedsięwzięciach. Świadomość modelowania zachowań dzieci przez znaczące osoby dorosłe, powinna byćwyznacznikiem kierunków podejmowanychinicjatyw oraz uzasadnieniem koniecznościich ujednolicenia. Naśladownictwo, identyfikacja i modelowanie dotyczą wszystkich rodzajów zachowań ryzykownych, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań agresywnych i przemocowych. Na terenie szkoły realizowana jest głównie profilaktyka pierwszorzędowa. Mogą jednak pojawić się sytuacje wymagające podjęcia wobec ucznia działań z obszaru profilaktyki drugo i trzeciorzędowej. W takich przypadkach działania szkoły winny być realizowane we współpracy z lokalnie działającymi instytucjami i organizacjami, które w ramach swoich kompetencji udzielają fachowej pomocy. Ważne jest, aby w każdej szkole dostępny był wykaz osób i instytucji współpracujących w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży oraz świadczących pomoc na rzecz dziecka i rodziny. Najlepszym modelem działania jest bliska współpraca osób – reprezentantów różnych instytucji i organizacji, znających lokalne środowisko i mających dobre rozeznanie w problemach charakterystycznych dla danego terenu.

Mapa InteraktywnaStopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.