Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 21 Stycznia 2018  |  imieniny: Agnieszki, Jarosława

Menu strony

Banery

Opis strony

Regulamin MUTW

Treść strony

 

REGULAMIN MSZCZONOWSKIEGO

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

 

 I. Zakres i formy działalności

1.Mszczonowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zwany dalej MUTW działa w oparciu o Statut Mszczonowskiego Ośrodka Kultury oraz postanowienia niniejszego Regulaminu

2.Siedzibą MUTW jest Mszczonowski Ośrodek Kultury przy ulicy Warszawskiej 33

3.Opiekę naukowo-dydaktyczną obejmuje Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie

4.MUTW nie posiada osobowości prawnej i funkcjonuje jako amatorska sekcja edukacyjno-integracyjna Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

5.Swoją działalnością MUTW obejmie miasto i gminę Mszczonów

II. Cele i sposoby realizacji

6.Celem działalności MUTW jest:

 • propagowanie wiedzy, kultury oraz idei kształcenia przez całe życie

 • aktywizacja społeczna ludzi starszych, integracja międzypokoleniowa

 • propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz zdrowego stylu życia

 • rozwijanie takich form aktywizacji, które pozwolą ludziom starszym na zachowanie sprawności intelektualnej

 

7.MUTW będzie realizował swoje cele poprzez:

 • organizowanie wykładów, dyskusji i warsztatów

 • propagowanie, upowszechnianie i udostępnianie wiedzy i nowoczesnych mediów

 • prowadzenie zajęć fakultatywnych w ramach tematycznych kół zainteresowań

 • organizację spotkań integracyjnych, wycieczek, imprez kulturalnych, warsztatów twórczych

 • współpracę z innymi organizacjami w zakresie realizacji celów

 

III. Prawa i obowiązki słuchacza

8.Słuchaczem MUTW może zostać każda osoba bez względu na wiek i wykształcenie, która:

 • złoży pisemną deklarację o chęci uczestnictwa w jego działaniu

 • zapozna się z Regulaminem MUTW

 • wpłaci wpisowei składkę semestralną z góry na każdy najbliższy semestr (w przypadku niskich dochodów, dyrektor MOK przy akceptacji Rady MUTW może zwolnić z wzniesienia opłaty semestralnej)

 

9.Słuchacz otrzymuje legitymację, która upoważnia do udziału w ofercie programowej MUTW

10.Słuchacz uczestniczy w wybranych przez siebie wykładach, kołach zainteresowań oraz zajęciach dodatkowych

11.Korzystanie z wykładów ogólnych i zajęć w większości kół zainteresowań jest nieodpłatne. Należy się jednak liczyć z tym, że niektóre zajęcia mogą być częściowo płatne

12.Koła zainteresowań wybierają sobie Starostów, którzy odpowiadają za listy obecności na każdych zajęciach i są członkami Rady MUTW

13.Wyróżniający się Słuchacze otrzymują na koniec roku akademickiego dyplomy ukończenia MUTW, które mają charakter symboliczny

14.Utrata praw Słuchacza następuje wskutek:

 • skreślenia z listy Słuchaczy za nie przestrzeganie zasad kulturalnego współżycia społecznego

 • nie wniesieniu opłat semestralnych w okresie powyżej 3 miesięcy

 • łamania i nieprzestrzegania Regulaminu MUTW i postanowień Rady

 • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądowego

 

IV. Struktura organizacyjna

15.Nad działalnością MUTW czuwa Rada, w skład którego wchodzi:

 • Przewodniczący – dyrektor Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

 • Wiceprzewodniczący

 • Sekretarz

 • Skarbnik

 • Członkowie Rady - Starostowie kół zainteresowań

 

16.Do kompetencji Rady MUTW należy:

 • dbałość o wysoki poziom merytoryczny zajęć

 • przygotowanie semestralnych harmonogramów zajęć dydaktycznych

 • przygotowanie i koordynowanie zajęć w kołach zainteresowań i warsztatowych

 • ustalanie wysokości opłaty wpisowej i semestralnej

 

Rada jest najwyższą władzą MUTW, organizuje pracę i kieruje nią, reprezentuje MUTW na zewnątrz. Spotkania Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

17.Patronat honorowy nad MUTW pełni Burmistrz Mszczonowa

18. Opiekę naukowo-dydaktyczną pełni Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie

 

V. Zasady finansowania

19.MUTW utrzymywany będzie z:

 • wpisowego

 • wpłat semestralnych słuchaczy oraz opłat za niektóre zajęcia

 • dotacji budżetu Gminy Mszczonów

 • subwencji, środków z funduszy publicznych, darowizn

 

VI. Formy nauki

20. Mszczonowski Uniwersytet Trzeciego Wieku adresuje do swoich słuchaczy szeroką i różnorodną ofertę programową, w której skład wchodzą:

 • Wykłady

 • Lektorat językowy

 • Zajęcia z promocji zdrowia i zdrowego trybu życia

 • Zajęcia informatyczne

 • Zajęcia plastyczne grupy „Kolor”

 • Zajęcia Pilates

 • Gimnastyka geriatryczna

 • Zajęcia z aerobiku wodnego

 • Zajęcia z Nordic Walking

 • Zajęcia wokalne chóru „Słoneczko”

 • Zajęcia wokalne chóru „Pasjonata”

 • Zajęcia filmowe „Klubu miłośników filmu”

 • Spotkania z ciekawymi ludźmi

 • Wieczorki taneczne

 • Amatorski teatr dorosłych „Grupa Josefa”

 

VIII. Środki finansowe i majątek MUTW

21. Majątek MUTW powstaje z :

-wpisowego

-opłat semestralnych słuchaczy

-opłat za niektóre zajęcia

-dotacji z budżetu Gminy Mszczonów

-subwencji, środków z funduszy publicznych

-darowizn

22.Umowy, zobowiązania, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli rodzące skutki majątkowe dla MUTW wymagają podpisu przewodniczącego Rady lub zastępcy przewodniczącego.

23.Księgowość MUTW prowadzić będzie księgowa MOK za z góry wyznaczoną, miesięczną stałą opłatę odprowadzoną ze składek członkowskich.

 


 

Mapa InteraktywnaStopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.