Serwis.mszczonow.pl

Wyszukiwanie

:

Język / Language:

Data, imieniny

Dziś jest 21 Lipca 2018  |  imieniny: Daniela, Andrzeja

Menu strony

Banery

Treść strony


1. Organizatorem dowożenia uczniów do/ze szkoły jest Zespół Obsługi Placówek Oświatowych. Organizator dowozów określa w planie dowozów przystanki dla pojazdów szkolnych i godziny odjazdów.

2. W porozumieniu z dyrekcją szkoły ustala listę uczniów dowożonych do szkoły.

3. Tygodniowy plan zajęć jest dostosowany do godzin dowożenia uczniów.

4. Szkolne pojazdy odjeżdżają  spod szkoły o godzinie ustalonej w planie dowozów po stwierdzeniu obecności wszystkich uczniów.

5. Uczniowie szkoły wsiadają/wysiadają do pojazdów szkolnych tylko w ustalonym miejscu.

6. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do  pojazdów szkolnychoraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą ich rodzice.

7. Opiekun pojazdu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, decyduje o wypuszczeniu osób z pojazdów szkolnych w odpowiednich miejscach, podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku. Kierowca pojazdu szkolnego w takim przypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, a także zminimalizowania strat.

8. W przypadku awarii pojazdu szkolnego przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia im pojazdu zastępczego.

9. Opiekun pojazdu szkolnego ponosi odpowiedzialność za uczniów od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia pojazdów szkolnych przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.

10. W czasie podróży uczniowie bezwzględnie wykonują polecenia opiekuna dowożenia i kierowcy pojazdu.

11. O nieodpowiednim zachowaniu uczniów opiekun pojazdu szkolnego informuje ustnie wychowawcę świetlicy, wychowawcę klasy, bądź dyrektora szkoły, w której uczeń uczy się.

12. Uczniowie w pojeździe zajmują miejsca siedzące, na których przebywają przez cały czas podróży.

13. Uczniom podczas jazdy nie wolno:

a) wsiadać lub wysiadać z pojazdu szkolnego bez zgody lub pod nieobecność opiekuna,

b) wstawać ze swoich miejsc, chodzić, biegać, otwierać okien, przebywać przy drzwiach pojazdu,

c) zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób.

14. W pojeździe należy zachować spokój i czystość.

15. Po przyjeździe do szkoły uczniowie idą na lekcje, a jeśli nie mają w tym czasie lekcji – idą do świetlicy i tam czekają na swoje zajęcia.

16. Ze świetlicy bez zezwolenia nauczyciela dyżurnego wychodzić nie wolno.

17. Po skończonych lekcjach uczniowie dojeżdżający obowiązkowo oczekują na swoje pojazdy również w świetlicy.

18. Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na pobyt ich dzieci w świetlicy, muszą o tej decyzji zawiadomić wychowawcę świetlicy, składając na piśmie stosowne oświadczenie.

19. Podczas odwozów uczniowie pod opieką wychowawcy świetlicy zostają sprowadzeni do szatni, skąd odbiera ich opiekun dowożenia po sprawdzeniu listy obecności i prowadzi do autobusu szkolnego, wpuszcza zgodnie z ustalonym porządkiem.

20. Uczeń dowożony może wrócić do domu innym kursem autobusu szkolnego tylko za zgodą szkoły i opiekuna oraz za pisemną zgodą rodziców.

21. Rodzice, którzy sami chcą w danym dniu odebrać dziecko ze szkoły musza o tym zawiadomić osobiście nauczyciela dyżurującego w świetlicy.

22. Opiekunowie pojazdu szkolnego współpracują z dyrektorami szkół oraz wychowawcami zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi w szkole w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania oraz wyeliminowania ucieczek ze szkoły.

23. Szkoła ma obowiązek reagowania na zgłoszenia opiekunów dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.

24. Uczniowie nie zapisani w dzienniku świetlicy lub inne osoby mogą być przewożeni szkolnym autobusem tylko za zgodą opiekuna pod warunkiem posiadania wolnych miejsc.

25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują:

a) podczas trwania odwozów – opiekunowie;

b) w innym czasie – organizator dowozów.

Mapa InteraktywnaMikroporady

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.